2021

Akademikerne bryter i kommunesektoren
30.04.2021

Våre lektormedlemmer har forventninger om et godt oppgjør – og det fortjener de. Det handler om mye mer enn den eksepsjonell...

Les mer
Akademikerne bryter forhandlingene med staten
30.04.2021

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang.  ...

Les mer
Akademikerne krever reallønnsvekst i staten
26.04.2021

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ...

Les mer
Krever klar reallønnsvekst for høyt utdannede
23.04.2021

- En god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Erik Graff, forhandlings...

Les mer
Lønnsoppgjøret er i gang
22.04.2021

Årets lønnsoppgjør et såkalt mellomoppgjør. Dette betyr at det bare forhandles om lønn. Revisjoner av avtaleverket skal i ut...

Les mer
Juristforbundet i stortingshøring om jusutdanningen
22.04.2021

Debatten har rast etter at regjeringen foreslo å endre gradsforskriften, og på den måten åpne for at flere skal kunne tilby ...

Les mer
Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte
21.04.2021

De siste årene har vi opplevd frontfaget som en tvangstrøye i oppgjørene. Lønnsforhandlingene må sørge for at ikke høyt utda...

Les mer
Krever reallønnsvekst for sykehusansatte
16.04.2021

Sykehusansatte har stått i frontlinjen i pandemien og demonstrert hvor uunnværlige de er for samfunnet. Samtidig sliter mang...

Les mer
Oppstart av forhandlingene i Spekter-SAN
14.04.2021

A-delsforhandlingene i Spekter SAN har startet i dag hvor særlig forhandlingsprosessen med frister blir behandlet; blant ann...

Les mer
Rettssikkerhet kan ikke baseres på geografi
08.04.2021

Nesten halvparten av landets kommuner har ikke ansatt noen jurist til å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Dert holder ikk...

Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
07.04.2021

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

Les mer
- Offentlig sektor må ikke tape kampen om høyt utdannede
25.03.2021

Fjorårets oppgjør var svakere for ansatte i staten, kommunene og sykehusene enn i privat sektor, viser endelig rapport fra T...

Les mer
Både for kommunen og innbyggerne
22.03.2021

De kommunene som har ansatte jurister, fortrinnsvis bruker den juridiske kompetansen som støtte for ledelse og stab, dessute...

Les mer
Rett til veiledning og klage
22.03.2021

– Det er vesentlig at innbyggernes lovbestemte rett til veiledning, klage og overprøving sikres uavhengig av geografisk tilh...

Les mer
Trenger juridisk veiledning fra kommunen
22.03.2021

De fleste områder hvor kommunen utøver myndighet er regulert i lov og forskrifter. Innbyggerne har derfor et stort behov for...

Les mer
Tør du stole på en som ikke har riktig kompetanse?
22.03.2021

Ville du godtatt at en elektriker gjorde et kirurgisk inngrep på deg? Neppe. Likevel godtar mange av oss, uten å vite det, a...

Les mer
Innbyggernes rettssikkerhet er truet uten jurister i kommunene
16.03.2021

Kommunene fatter vedtak og beslutninger av stor betydning for innbyggerne. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
Likelønn er et felles ansvar
11.03.2021

– Likestilling er ikke bare kvinnenes kamp. Det er vår felles kamp. I denne kampen står likelønn helt sentralt. Her har vi f...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
Juristforbundets lønnsundersøkelse bekrefter at frontfaget har blitt en tvangstrøye
08.03.2021

Rammen for frontfaget i lønnsoppgjøret for 2020 var 1.7 %. Resultatene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutva...

Les mer
1 2 3 4