Rett til veiledning og klage

Publisert 22.03.2021

Dette hevder Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune. Foto: Oda Hveem

– Det er vesentlig at innbyggernes lovbestemte rett til veiledning, klage og overprøving sikres uavhengig av geografisk tilhørighet, økonomi og egne ressurser. Tilgang til juridisk kompetanse i kommunene er en forutsetning for å oppfylle disse kravene.

Dette hevder Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune.

Jurister ansatt i kommunen kan redusere omfanget av ressurskrevende tvister med innbyggere og andre private aktører. Kommunen sparer ressurser ved å unngå unødvendige omgjøringer av vedtak i overordnet forvaltningsorgan eller domstolene. Dessuten styrker riktig juridisk saksbehandling innbyggernes tillit til kommunen. Hele 70 prosent av befolkningen har stor tillit til jurister i kommunene, viser en undersøkelse Respons Analyse gjorde for Juristforbundet i 2020.

– Faren er at kommunene grunnet dårlig økonomi og manglende juridisk kompetanse ikke gir innbyggerne de tjenester de har lovmessig krav på. Særlig er vår bekymring knyttet opp mot barnevern, skole, helse og sosial. Hvis kommunen er for liten eller har for svak økonomi til å ansette en jurist, kan interkommunalt samarbeid om juriststillinger være et alternativ, uttaler Benedicte Gram-Knutsen.