Humanitær støtte til rettshjelp og Guatemala

Publisert 19.05.2021

Foto: iStock

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som vektlegger rettssikkerhet, noe som inkluderer økonomisk støtte. For 2021 har hovedstyret valgt å vektlegge frivillig studentdrevet rettshjelp og et rettssikkerhetsprosjekt for kvinner i Guatemala.

Landsmøtet i 2020 vedtok at 0,5 prosent av kontingentinntektene skal brukes til humanitært engasjement med fokus på Rettssikkerhet. For 2021 utgjør dette 403 000 kroner.

Innsatsvillige jusstudenter

Noe av disse midlene er bundet opp av tidligere vedtak. Hovedstyret vedtok nylig å fordele de resterende 223 000 kroner på de fire studentdrevne rettshjelptiltakene. Jussbuss (Oslo), JURK – Juridisk rådgivning for kvinner (Oslo), Jussformidlingen (Bergen) og Jusshjelpa Nord-Norge (Tromsø) driver lavterskel rettshjelp basert på frivillige jusstudenter med beundringsverdig engasjement. Til dels foregår virksomheten oppsøkende rundt i egen landsdel.

Hovedstyret har i forbindelse med behandlingen av det humanitære engasjementet vedtatt at «Juristforbundet skal ha som målsetting å være den tydeligste og synligste forsvarer av rettshjelptiltak og rettshjelpsordninger. Dette innebærer å alltid søke å delta i de debatter som verserer i det offentlige rom, initiere debatter i det offentlige rom, og alltid stå opp som den viktigste og ivrigste forkjemper for økte tilskudd og bedre vilkår og tilrettelegging for disse tiltak og initiativer.»

Støtte til voldsutsatte kvinner

Juristforbundet har gjennom mange år samarbeidet med Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål om prosjekter for å styrke rettssikkerheten i Guatemala, særlig for kvinner og barn. Hovedstyret har tidligere vedtatt et nytt treårig samarbeid med Fokus for perioden 2020-2022 med en støtte på 180 000 kroner årlig.

Det dreier seg om et prosjekt som skal gi rettshjelp til kvinner og jenter som har vært utsatt for seksualisert vold og drive politisk påvirkning for større rettssikkerhet og trygghet for denne gruppen. Prosjektet finansieres av Norad, men Fokus mangler egenandelen på 10 prosent som er forutsetningen for resten av finansieringen. Juristforbundet dekker denne egenandelen.

Nytt rettshjelptiltak for barn

Allerede i høst vedtok hovedstyret å engasjere seg i stiftelsen bak det nye Rettssenteret for å stimulere til utvidelse og innovasjon innenfor tilbudet av lavterskel rettshjelp, bl.a. ved å være representert i styret for stiftelsen. Rettssenteret skal særlig rette søkelys mot rettshjelpsbehovet hos barn og unge, noe bl.a. Barneombudet har påpekt som stort og udekket.

Det nye tiltaket får ikke direkte økonomisk støtte fra Juristforbundet, men de får tilbud om to kostnadsfrie arbeidsplasser i Juristenes Hus.