Både for kommunen og innbyggerne

Publisert 22.03.2021

iStock/Michelr45

De kommunene som har ansatte jurister, fortrinnsvis bruker den juridiske kompetansen som støtte for ledelse og stab, dessuten ofte på fagområdet «plan og bygg». Det viser en undersøkelse Rambøll utførte for Juristforbundet i 2020.

Juristene får i langt mindre grad bidra innenfor fagområder som kan berøre ressurssvake grupper av innbyggere – som barnevern, helse og omsorg, personvern, og oppvekst og utdanning.

Når juristene arbeider direkte for kommunens administrative ledelse, er det alltid en mulighet for at det er kommunens eller fellesskapets interesser som prioriteres, ikke nødvendigvis enkeltinnbyggernes. Det samme gjelder på fagområdet plan og bygg, der interessene til enkeltinnbyggere og kommunen ikke sjelden står mot hverandre.

– Derfor mener vi det er vesentlig at kommunene har rutiner og regler som sikrer juristenes integritet, påpeker Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet - Kommune.

– Juristforbundet mener at rettssikkerhet må baseres på riktige juridiske avgjørelser, uavhengig av hvilken av partene som får rett i eventuelle tvister. Bare på denne måten sikres innbyggernes rettigheter, samtidig som kommunen unngår at enkeltpersoner henter ut urettmessige fordeler på bekostning av fellesskapet.