Lønnsoppgjøret er i gang

Publisert 22.04.2021

Tonje Leborg (Akademikerne kommune), Odd-Haldgeir Larsen (Fagforbundet), Tor Arne Gangsø (KS), Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune) og Steffen Handal (Unio) markerte starten på lønnsforhandlingene for offentlig sektor. Foto: Akademikerne

Årets lønnsoppgjør et såkalt mellomoppgjør. Dette betyr at det bare forhandles om lønn. Revisjoner av avtaleverket skal i utgangspunktet ikke forhandles før neste år. Juristforbundet og Akademikerne krever reallønnsvekst, så det forventes et tøft oppgjør.

Statlig sektor

Forhandlingene på det statlige tariffområdet starter mandag 26. april. Juristforbundet forhandler den sentrale økonomiske rammen for medlemmenes lønn ved å være representert i Akademikernes forhandlingsutvalg. Selve lønnsdannelsen foregår på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger. Dette innebærer at arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen forhandler om fordeling av hele lønnspotten. De kan bli enige om individuelle lønnstillegg til enkeltansatte, generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte.

Målet for årets oppgjør er reallønnsvekst.

Staten under frontfaget i 2020

Rammen for frontfaget i lønnsoppgjøret for 2020 var 1,7 %. Resultatene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser imidlertid at det kun var i staten og Spekter-bedriftene man holdt seg innenfor denne rammen.

Juristforbundets lønnsundersøkelse viser at medlemmene i statlig sektor hadde en lønnsutvikling på 0,7 % i 2020. Dette er vesentlig lavere enn i andre sektorer. Det forventes at denne skjevheten rettes opp i årets oppgjør.

Kommunal sektor

Lønnsforhandlingene i kommunesektoren startet 21 april. Gjennom hovedorganisasjonen Akademikerne forhandler Juristforbundet på fire tariffområder i kommunal sektor:

  • KS-området som omfatter de ansatte i ordinære primærkommuner og fylkeskommuner
  • Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) som omfatter kommunalt eid forretningsvirksomhet
  • Energiavtale 2 som omfatter deler av sektoren for e-verkene
  • Oslo kommune som er eget tariffområde

Samfunnsbedriftene følger KS-området, dvs. et sentralt lønnssystem og et parallelt lokalt system som omfatter Akademikerne. Målet er å gjennomføre de lokale, kollektive forhandlingene som vanlig. Energiavtale 2 tilpasser seg de øvrige områdene og forventes ikke å by på dramatikk.

Lokal lønnsdannelse på KS-området

Med unntak av ca. 10 medlemmer, skjer all lønnsdannelse for Juristforbundets medlemmer på KS-området lokalt i kommunene, og det er ingen overordnede føringer. Dette gjelder også kommunale ledere som er medlemmer.

Den viktigste utfordringen her er at unntaket fra 2020, der forhandlingene ble overstyrt sentralt, ikke må gjenta seg i år. Juristforbundet vil tilbake til hovedtariffavtalens ordlyd, dvs. frie lokale forhandlinger tilpasset situasjonen i den enkelte kommune/fylkeskommune.

Målet på dette tariffområdet er å bevare den lokale lønnsdannelsen med betydelig lokal frihetsgrad for begge parter. Det forventes reallønnsvekst for våre medlemmer – og reelle, lokale forhandlinger i kommunene.

Ønsker lokale forhandlinger i Oslo

Oslo kommune viderefører et helsentralisert forhandlingssystem med felles lønnstabell og fast definerte stillingsgrupper som plasseres inn i tabellen. Medlemmene våre i Oslo kan i dag ikke påvirke sin egen lønnsutvikling gjennom innsats, resultat eller individuell kompetanseutvikling.

I årets oppgjør krever Akademikerne reallønnsøkning, dvs. et krav som går høyere enn 2,7 % (resultatet av det avsluttede oppgjøret i privat sektor). Samtlige disponible midler kreves overført til lokale, kollektive forhandlinger. Overenskomsten åpner for en slik løsning også i mellomoppgjør.

Målet for Oslo kommune er en systemendring med overgang til lokale forhandlinger for medlemmene.

Forhandlingsfrist 1. mai

Partene har frist til 1. mai med å bli enige. Hvis én eller begge parter i oppgjørene bryter forhandlingene, bli de kalt inn til mekling hos riksmekleren fra onsdag 5. mai. Mekleren har frist til onsdag 26. mai kl. 24.00 med å få partene til å bli enige.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan det bli konflikt på tariffområdet, tidligst fra arbeidstidens begynnelse etter fristen. Hvordan en konflikt varsles og gjennomføres, får de tillitsvalgte nærmere informasjon om.

Mer informasjon om lønnsoppgjøret vil bli lagt ut forløpende for hvert tariffområde.

Spekter Helse

Innledende sentrale forhandlinger for Akademikerne i Spekter Helse ble avsluttet 16.04. Lokale forhandlinger i området vil starte 20. mai med frist 11. juni.

Akademikerne har vært opptatt av reallønnsvekst og at kostnaden ved eventuelle forsinkelser av oppgjøret grunnet meklingskø ikke skal belastes arbeidstakersiden.

Spekter SAN

A-delsforhandlingene i Spekter SAN startet 14. april, hvor særlig forhandlingsprosessen med frister ble behandlet; blant annet fristene for når lokale forhandlinger og avsluttende sentrale forhandlinger skal være sluttført.

Hovedinnholdet i kravet fremsatt fra SAN overfor Spekter har vært fremhevningen av individuelle lønnsvurderinger basert på avtalte kriterier og at oppgjøret i industrien, frontfaget, 2,7% ikke skal være et tak for forhandlingene. Økonomien i lønnsoppgjøret må vurderes lokalt i den enkelte virksomhet og være gjenstand for reelle lokale forhandlinger.

 

Løpende informasjon om lønnsoppgjøret