Juristforbundet i stortingshøring om jusutdanningen

Publisert 22.04.2021

Håvard Holm under høringen. Foto: Skjermdump Stortingets nett-TV

Debatten har rast etter at regjeringen foreslo å endre gradsforskriften, og på den måten åpne for at flere skal kunne tilby jusutdanning. Juristforbundet er ikke negative til at andre institusjoner kan utdanne jurister, men savner blant annet grundigere analyser som kartlegger arbeidsmarkedets behov.

På vegne av Juristforbundet møtte president Håvard Holm i høringen som ble avholdt i Utdannings- og forskningskomiteen 20. april. Han presiserte at Juristforbundet ikke har noen interesse av å forsvare dagens ordning for enhver pris, og at vi hilser diskusjonen om jusutdanningen velkommen.

Behov og kvalitet

– Det er to faktorer som må være styrende for en eventuell endring av jusutdanningen. Det ene er det fremtidige behovet for jurister og det andre er en sikring av kvaliteten på utdanningen, sa Holm.

Det er uklart for Juristforbundet om man med reformen ønsker flere utdannede med master i rettsvitenskap enn man har i dag. Hvis det er tilfelle, ser Juristforbundet ingen klare signaler fra regjeringen om økt finansiering for å få til dette.

Feil rekkefølge

– Når det gjelder kvaliteten på utdanningen er det bra å høre at den ansvarlige statsråden sier dette skal utredes grundig. Juristforbundet er likevel undrende til rekkefølgen det er lagt opp til. At man først åpner for utvidet adgang til å etablere masterstudier, og dernest diskuterer det som må være forutsetningen for at slike løsninger kan være bærekraftige.

Juristforbundet ber Stortinget sikre at en endring i gradsforskriften for rettsvitenskapsutdanningen følges opp med at det settes i gang et arbeid for å kartlegge kompetansebehov, en grundig vurdering av hvordan utvikle kompetanse og kompetansemiljøer som kan sikre god nok kvalitet og styrings- og godkjenningsmekanismer som sikrer kvalitet. Dette må skje i dialog med relevante aktører inkludert Juristforbundet.

Juristforbundet fortsetter arbeidet med politisk påvirkning i denne saken, i samarbeid med Akademikerne. Du kan lese hele høringsinnspillet fra Juristforbundet her.

Utdannings- og forskningskomiteen har frist 11. mai til å levere sin innstilling.