Juristforbundet vil ha mer lavterskel rettshjelp

Publisert 19.05.2021

Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet. Foto: Thomas Haugersveen

Mange av oss trenger hjelp til å forstå det kompliserte lov- og regelverket, få vite hvilke rettigheter og plikter vi har. Det finnes et stort udekket behov for rettshjelp. – Vi trenger et større og bredere tilbud innenfor lavterskel rettshjelp, mener Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet. – Men det må ikke gå på bekostning av etablerte tiltak som gjør en svært verdifull jobb.

Ingebjørg Tønnesen, som ledet det offentlige Rettshjelpsutvalget, påpekte under fremleggelsen av utvalgets rapport at forutsetningen for å få rett, er at du først må vite at du har rett og deretter ha råd til å oppnå rett. Her ligger selve grunnlaget for alle frivillige rettshjelptiltak.

Stort udekket behov for rettshjelp

Rapporten «Tilgang til tvisteløsning og rettshjelp» fra 2020 peker på store udekkede rettshjelpsbehov i samfunnet. Rapporten ble utarbeidet i samarbeid mellom Juristforbundet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Bare 56 prosent av befolkningen vet hvor de skal henvende seg for å få juridiske råd, og enda færre, 42 prosent, vet at saksbehandlere i offentlige etater har plikt til å gi dem juridisk veiledning i saken deres. Dette viser en undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Juristforbundet i 2020.

Her kom det også frem at 66 prosent ikke vet hvor de kan henvende seg for evt. å få fri rettshjelp. Kun 20 prosent mener ordningen med fri rettshjelp til personer med lav inntekt er god nok.

Problemløsning på tidlig stadium

Rettsråd og rettshjelp for alle er en forutsetning for rettssikkerheten og står øverst på Juristforbundets agenda. Alle må sikres nødvendig juridisk rådgivning, uavhengig av økonomi og geografisk tilhørighet. Advokatbistand, rettshjelp og annen juridisk veiledning skal være tilgjengelig for alle som har behov for det.

– Alle innbyggere må få mulighet til å avklare om de har en reell juridisk sak og faktisk trenger rettshjelp. De frivillige rettshjelptiltakene kan bidra til tidlig avklaring av rettshjelpsbehov. Dette vil trolig senke terskelen for å søke juridisk veiledning, særlig for sårbare grupper, noe som vil styrke rettssikkerheten, sier Katrine Bratteberg.

Ønsker større og bredere tilbud

Et stadig mer komplisert lov- og regelverk gjør at behovet for juridisk rådgivning og veiledning øker. Flere av rettshjelptiltakene har gjort en stor innsats i mange år, og de bør få fortsette sitt arbeid. Samtidig dukker det opp nye behov, både i form og målgrupper. Derfor er en utvidelse av tilbudet viktig.

– Juristforbundet har engasjert seg i stiftelsen bak det nye Rettssenteret for å stimulere til utvidelse og innovasjon innenfor tilbudet av lavterskel rettshjelp, bl.a. ved å være representert i styret for stiftelsen, forklarer forbundets visepresident.

Rettssenteret skal særlig rette søkelys mot rettshjelpsbehovet hos barn og unge, noe bl.a. Barneombudet har påpekt som stort og udekket.

Den offentlige støtten må økes

– Vi er opptatt av at alle de ulike tiltakene får tilstrekkelige rammebetingelser, sier Bratteberg.