Protokoller


Praktisering av offentlighet

Representantskapet vedtok i november 2016 nytt prinsipprogram for 2016 – 2018 hvor blant annet følgende formulering ble inntatt:

 «Juristforbundet vil praktisere åpenhet om indre forhold så langt det er mulighet. Det gjelder åpen offentliggjøring av sakspapirer til Hovedstyret og Landsmøtet før møtene avholdes, det gjelder referater fra disse, årsregnskap med utvidet fotnoteverk og annen organisatorisk informasjon som informasjon fra seksjonene, seksjonsstyrene og annet.»

Hovedstyret drøftet praktiseringen av åpenhetsprinsippet i styremøte 8/2017 og besluttet at:

  • Godkjente protokoller fra styremøtene legges på Juristforbundets nettsider (protokollene godkjennes i det påfølgende styremøte)

  • Innkallingen til styremøtene samt en oversikt over saksdokumentene legges på nettsidene ca. én uke før styremøte skal avholdes.

  • Juristforbundets medlemmer kan ved henvendelse til sekretariatet, be om innsyn i dokumentene.
    Sekretariatet tar stilling til spørsmålet om offentliggjøring i hvert enkelt tilfelle. Ved usikkerhet avgjøres spørsmålet av hovedstyret.

Hovedstyret understreket at saker som i sin natur er taushetsbelagt, eksempelvis klagesaker over vedtak fattet i hovedstyrets utvalg for bistandssaker (HUB), eller saker hvor hovedstyret eksplisitt har besluttet at en sak skal være undergitt taushetsplikt midlertidig eller varig, uansett ikke skal offentliggjøres hverken for seksjonsstyret eller i andre fora.

Ved ønske om innsyn i saksdokumenter kan Mette-Sofie Kjølsrød kontaktes på e-post MSK@juristforbundet.no.