Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rapport åpenhetsloven

Juristforbundet har i sin rapport etter åpenhetsloven redegjort for hvordan forbundet jobber med menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Rapporten redegjør også for tiltakene som er iverksatt og planlagt med sikte på å redusere risikoen for negative konsekvenser forbundet med forbundets virksomhet i tilknytning til lovens hovedpunkter.

Rapporten inneholder en redegjørelse for arbeidet Juristforbundet har utført i
tilknytning til åpenhetsloven fra 01.07.2022. I rapporten redegjør forbundet også for tiltakene som er iverksatt og planlagt med sikte på å redusere risikoen for negative konsekvenser forbundet med forbundets virksomhet i tilknytningtil grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les rapporten

Åpenhetsloven gir «enhver» rett til å be om informasjon om hvordan en virksomhet følger opp krav etter åpenhetsloven. Konkret betyr dette innsynskrav om hvordan virksomheten håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold, og hvilket aktsomhetsarbeid virksomheten har gjort i tilknytning til disse punktene.

Kravet må knytte seg til de lovens ansvarsområde, eller knyttes til en vare eller tjeneste som virksomheten leverer. Slike henvendelser kalles informasjonskrav. Kravet bør redegjøres for og det må sendes skriftlig. Virksomheten plikter å svare på kravet innen rimelig tid, og som hovedregel senest tre uker etter at kravet er mottat.

Virksomhetens informasjonskrav gjelder ikke for noens personlige forhold,
forretningshemmeligheter eller konkurransesensitiv informasjon. Det samme gjelder gradert
informasjon etter sikkerhetsloven og informasjon beskyttet av åndsverksloven.

Forbrukertilsynet har utarbeidet en veiledning om informasjonskrav.

Informasjonskrav til Juristforbundet

For informasjonskrav til Juristforbundet kan du benytte skjema nederst på siden, eller sende e-post til: innsynaapenhetsloven@juristforbundet.no.

Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest innen tre uker. Fristen kan utvides til to måneder hvis det er uforholdsmessig byrdefullt å svare på henvendelsen innen fristen. Vi tar kontakt med deg på oppgitt epostadresse med svar eller ved behov for utfyllende opplysninger.

Spørsmål om informasjonskravet kan rettes til:
Generalsekretær Magne Skram Hegerberg: msh@juristforbundet.no
Forbundsadvokat Ragnhild Bø Raugland: rbr@juristforbundet.no

Informasjonskrav til Juristforbundet