Politijuristene

Politijuristene organiserer alle jurister i politi- og lensmannsetaten, og har omlag 1200 medlemmer, hvorav ca. to tredeler er påtalejurister. Politijuristenes hovedformål er å skape best mulig lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer. Videre er foreningens formål å virke til gagn for politiet og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Politijuristene arbeider opp mot Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Riksadvokaten og Stortingets Justiskomité, i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår, herunder interessearbeid, utviklingsarbeid innen etaten, personalpolitisk arbeid, kompetanseutviklende arbeid m.v.

I tillegg til sitt hovedstyre har Politijuristene lokale tillitsvalgte i hvert politidistrikt og innen hvert særorgan. 

Kontaktperson i sekretariatet

Helene Dorans
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734