Valgkomite - Juristforbundet - Stat

Valgkomiteen for Juristforbundet-stat ble valgt under seksjon stats årsmøte den 9. februar 2023. Valgkomiteen består av fem medlemmer og to varamedlemmer.

Hva er valgkomiteens oppgave?

Valgkomiteens oppgave er å avgi en innstilling som gir årsmøtet et best mulig grunnlag for å kunne beslutte hvem som skal utgjøre styret for Juristforbundet-stat i neste styreperiode. I dette arbeidet skal det innstilles en leder, en nestleder, fem styremedlemmer og fire varamedlemmer.

De styrende dokumentene for valgkomiteens arbeid, er Instruks for hovedstyrets valgkomite, sammenholdt med vedtektene til seksjon stat. Det følger av vedtektene til seksjon stat § 4-2 at «Valgkomiteen følger den sentrale instruksen for valgkomite og skal søke at styret er representativt med hensyn til kjønn, geografi og virksomheter.»

Gi innspill til kandidater!

Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til nye kandidater til styret til seksjon stat. Forslag til kandidater kan fremmes både av den enkelte, av kolleger og av øvrige tillitsvalgte. For at valgkomiteen skal kunne utarbeide en best mulig innstilling er vi helt avhengige av at dere spiller inn forslag til kandidater.

Frist for å fremme kandidater er 1. oktober 2024. Forslag til styrekandidater fremmes pr. e-post til egeberg.simen@gmail.com med gjenpart til johanne.bertling@gmail.com.

Hvordan er prosessen videre fram mot innstilling?

Alle kandidater vil etter fristens utløp motta et spørsmålsskjema fra valgkomiteen. Etter dette vil valgkomiteen gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater. Deretter vil det bli utarbeidet en innstilling. Under årsmøtet tidlig i 2025 vil valgkomiteens leder redegjøre for innstillingen.

Har du fortsatt spørsmål om styreverv eller prosessen?

Dersom du har spørsmål vedrørende styreverv eller ønsker nærmere informasjon om prosessen, ta gjerne kontakt med valgkomiteens leder, Simen Egeberg. Tlf: 94 24 87 12 eller e-post.


I inneværende periode, fram til neste årsmøte primo 2025, består valgkomiteen av følgende:

Leder:
Simen Egeberg
Forsvarets Fellestjenester - Regelverksenheten
Styremedlemmer:
Kristin Elnæs
Politidirektoratet (POD)
Johanne Bertling Krogstad
Bufdir - Avdeling for arbeidsrett
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Ålesund trafikkstasjon
Håvard Arctander Rosenlund
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Varamedlemmer:
Carl-Otto Konow Heffermehl
Skatteetaten Innkreving Tromsø
Ulrikke Alida Johannessen Bekkedal
Oslo politidistrikt - FKE - Felles Kriminalenhet