Arbeidstid, overtid og avspasering

Det gjelder en rekke avtaler og bestemmelser som regulerer dommerfullmektigenes arbeidstid, overtidsgodtgjørelser og rett til avspasering. Nedenfor gis en kortfattet oversikt over sentrale rettigheter.

Dommerfullmektigene er underlagt reglene i arbeidsmiljøloven, statsansattloven, Statens Personalhåndbok og Hovedtariffavtalen i staten, i tillegg til arbeidsavtalen.

Hvorvidt dommerfullmektigen er underlagt Hovedtariffavtalen mellom staten og arbeidstakersammenslutningen Akademikerne, eller Hovedtariffavtalen mellom staten og de øvrige arbeidstakersammenslutningene, beror på den enkeltes medlemskap. Dommerfullmektigforeningen (DFF) ligger under Juristforbundet, som igjen er en organisasjon under Akademikerne. Medlemmer av DFF er derfor underlagt hovedtariffavtalen mellom Staten og Akademikerne. Uorganiserte er underlagt den andre hovedtariffavtalen.

Dommerfullmektigene som er medlemmer av DFF, er også underlagt dommerfullmektigavtalen inngått mellom DFF og domstolsadministrasjonen 21. august 2017. Denne avtalen kan du finne her.

Normalarbeidstid for dommerfullmektigene i henhold til begge hovedtariffavtalene er 37,5 timer per uke, 7 timer og 30 minutter per dag. Arbeid utover avtalt arbeidstid, regnes som overtid. For pålagt overtid, skal det ytes overtidsgodtgjørelse. Dommerfullmektigavtalen av 21. september 2017 klargjør enkelte tilfeller som skal regnes som pålagt overtid, med rett til overtidsgodtgjørelse. Overtid som ikke er pålagt av domstolleder, skal dommerfullmektigene avspasere time for time.

Domstolleder kan i samråd med de tillitsvalgte ved embetet, og etter avstemning blant de ansatte innføre fleksibel arbeidstid. Særavtale om fleksibel arbeidstid er en ordning hvor dommerfullmektigen har mulighet til å innarbeide mertid - utenom ordinær arbeidstid - som senere kan avspaseres. Avvikling av avspaseringstid skal godkjennes av domstolleder på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Dommerfullmektigen kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid. I slike tilfeller kommer Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser om overtidsgodtgjørelse til anvendelse.

Det presiseres at overtidsarbeid ikke skal være en normalsituasjon.

Godtgjørelse skal også utbetales ved beredskapsvakter, for eksempel tilknyttet fengslinger i helger og i ferier jf. jf. avtale om fengslinger på lørdager, beredskapsgodtgjørelse og overtid for saksbehandlere og dommerfullmektiger, inngått 17.03.2005, mellom DA, Dommerfullmektiggruppen, Parat og Norsk Tjenestemannslag.