Arbeidsområder

I henhold til vedtektene for DFF er foreningens formål å ivareta dommerfullmektigenes økonomiske, sosiale og faglige interesser, samt å representere medlemmene utad. Styrets hovedarbeidsområde er medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Styret arbeider også for å sikre et høyt faglig nivå blant dommerfullmektigene, blant annet ved at dommerfullmektigene gis mulighet til å delta på relevante kurs. Nedenfor følger noen eksempler fra foreningens arbeid.

Lønn

Styret jobber opp mot Domstoladministrasjonen (DA) for å øke dommerfullmektigenes lønnsnivå. Styremedlemmer deltar i de årlige lønnsforhandlingene, og mener det er viktig at:

  • Lønnsnivået gjenspeiler kompetansen vår. Dommerfullmektigene er godt kvalifiserte, de fleste har flere års arbeidserfaring, og svært mange går ned i lønn når de begynner som dommerfullmektig.
  • Lønnsnivået gjenspeiler det ansvaret det innebærer å jobbe som dommerfullmektig.
  • Lønnsnivået bør være tilsvarende som for andre jurister innenfor rettsvesenet.

Dommerfullmektigavtalen

Som del av arbeidet med dommerfullmektigenes rettigheter, har styret fremforhandlet en avtale med Domstolsadministrasjonen (DA) som fastslår flere sentrale rettigheter, herunder permisjonsrettigheter og kompensasjon for overtidsarbeid. Den nåværende avtalen mellom styret og DA ble inngått 21. august 2017. Avtalen kan du finne her.

Medlemsundersøkelse

Norges Juristforbund gjennomfører jevnlig medlemsundersøkelser på oppdrag fra styret i DFF. Dette er den eneste systematiske innsamlingen av informasjon om dommerfullmektigers lønns- og arbeidsforhold. Undersøkelsen gir vesentlig grunnlagsdokumentasjon når vi forhandler med arbeidsgiver, herunder under lønnsforhandlingene.

Opplæring

DFF mener det er viktig å prioritere god og obligatorisk opplæring til alle landets dommerfullmektiger, og styret jobber opp mot både Domstolsadministrasjonen (DA) og domstollederne, for å sikre dette. En representant fra styret sitter også til enhver tid i Kompetansekomiteen for dømmende funksjoner. Denne komitéen leder det sentrale kompetansearbeidet i domstolene, herunder fastlegger komitéen omfanget og innholdet i obligatoriske kurs til dommerfullmektigene.

Pensjon

Dommerfullmektiger ansettes som utgangspunkt med toårige arbeidsavtaler og pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse, altså slik at det trekkes midler til pensjonsordningen under hele ansettelsestiden. Det er imidlertid et grunnkrav for å kunne få utbetalt alderspensjon gjennom ordningen, at man har minimum tre års samlet opptjeningstid. DFF mener at ordningen kan oppleves urimelig for de av våre medlemmer som ikke har annen statlig tjenesteansiennitet, og taper opptjening av alderspensjon i dommerfullmektigperioden. DFF arbeider også for at det skal gis bedre informasjon om disse vilkårene for alderspensjon i Statens Pensjonskasse.

Tid for tillitsvalgte

Styrets medlemmer ser at det kan være vanskelig for mange dommerfullmektiger å delta i tillitsvalgtarbeid fordi tiden ikke strekker til. Arbeidet som dommerfullmektig er en fulltidsjobb, og det er lite tid til annet arbeid utenom for de aller fleste. Styret jobber derfor for at Hovedtariffavtalens bestemmelsen om at tillitsvalgte har rett til å få avsatt tid i arbeidstiden til fagforeningsarbeid, respekteres. 

Deltakelse i utvalg

Styrets medlemmer er til enhver tid representert i flere utvalg for å fremme medlemmenes interesser. Blant annet er vi representert i nevnte Kompetansekomité for dømmende funksjoner, som leder det sentrale kompetansearbeidet i domstolene. I tillegg kan nevnes at lederen av DFF sitter i Samarbeidsrådet, som er det sentrale samarbeidsorganet mellom Domstolsadministrasjonen (DA) og domstolene. Samarbeidsrådets hovedfunksjon er gjensidig utveksling av informasjon mellom DA og representanter for domstolene.

Høringsinstans

Dommerfullmektigforeningen er også høringsinstans i en rekke saker som angår domstolen og dommerfullmektigene. Foreningen innga blant annet høringsuttalelse til utkastet til ny domstollov høsten 2016, samt høringsuttalelse til utkast til ny straffeprosesslov våren 2017. Dommerfullmektigforeningen har også forslagsrett i forbindelse med oppnevnelse av dommerrepresentanter i Domstolsadministrasjonens styre.