Juristkodene i Oslo kommune

Publisert 27.11.2018
Fra høsten 2016 har det vært mulig for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune å disponere stillingskoden jurist I, og våren 2018 kom stillingskoden jurist II.

I stillingsregisteret for Oslo kommune i Dokument 25 har stillingskoden jurist I nummer 269 og er plassert i lønnsramme 5601, som går fra lønnstrinn 31 til 55. Stillingskoden jurist II er en påbygging til den forrige stillingskoden og har nummer 270 i stillingsregisteret. Den er plassert i lønnsramme 6701 som går fra lønnstrinn 53 til 77. Det betyr at de to kodene overlapper hverandre i lønnsplassering, og vi har dermed fått et sammenhengene profesjonsbasert avlønningsløp fra kr 457 200,- per år til kr 1 086 600,- per år.

Disse to stillingskodene kan fange opp alle våre medlemmer som har faglige stillinger i Oslo kommune, og for dem med lederansvar vil fortsatt lederkodene bli brukt.

Endring til de nye kodene

Stillingskodene er opprettet gjennom forhandlinger mellom de sentrale partene, Oslo kommune (arbeidsgiversiden) og Akademikerne kommune (arbeidstakersiden). Dette betyr at de skal benyttes, og at det derfor ligger en tydelig føring til de lokale parter om å ta stillingskodene i bruk.

Overgang til nye koder forutsetter ikke egne forhandlinger. Disse kan innføres administrativt gjennom kontakt mellom våre tillitsvalgte og ledelse i etaten, virksomheten eller bydelen. Det er hensiktsmessig at dette skjer samlet for alle medlemmene dette skiftet er aktuelt for, og at det håndteres av vår tillitsvalgt på arbeidsstedet. En overføring til ny stillingskode vil skje uten lønnsmessige konsekvenser, det vil si at man beholder nåværende lønnsnivå, men plasseres i ny stillingskode.

Det eneste mulige unntaket hvor overflytting til juristkoden ikke bør gjennomføres er for medlemmer som lønnsmessig ligger helt i toppen av stillingskoden jurist II. Hvis de allerede er plassert i en kode med et lengre lønnsspenn bør de bli der, ettersom de da har et større handlingsrom å spille på ved endring i lønn. Dette må imidlertid vurderes opp mot muligheten for å oppnå et eventuelt fremtidig lønnsløft gjennom sentrale justeringsforhandlinger.

Hvorfor nye stillingskoder?

Juristforbundet legger stor vekt på at våre medlemmer skal plasseres i de nye stillingskodene. Grunnen til dette er ikke bare at medlemmene skal få synliggjort sin faglige bakgrunn gjennom stillingskoden, men dette vil også gjøre det mulig å nå frem med mer målrettede krav i de sentrale justeringsforhandlingene i fremtiden. I tillegg er dette en forutsetning for å kunne få til et skifte i forhandlingssystemet med overgang fra sentrale til lokale kollektive forhandlinger i Oslo kommune, slik Akademikerne kommune arbeider for. Derfor er det også strategisk viktig at vi får flyttet våre medlemmer med fagstillinger og rådgiverstillinger over til de to juristkodene.

Ta gjerne kontakt med Erik Graff (eg@juristforbundet.no) eller Annette Narverud (ann@juristforbundet.no) hvis det er noe du lurer på.