Alternativ innplassering av kommunale toppledere

Fra 2021 er det åpnet for alternativ innplassering av kommunale toppledere i Juristforbundet-Kommune. Dette gjøres for at det skal være mulig å kombinere medlemskap i Juristforbundet med yrkesroller som inkluderer arbeidsgiveransvar og overordnet ledelse.

Tidligere ble alle medlemmer i kommunal sektor plassert i JF-K og deretter i den kommunale medlemsforeningen på stedet, hvis slik fantes. Samtidig ble det gitt informasjon til Juristforbundets tillitsvalgte i kommunen om at medlemmet skulle omfattes av det lokale lønns- og interessearbeidet.

Fra 2021 vil kommunale ledere på sentralt nivå kunne velge direkte innplassering i Juristforbundets forum for kommunalt ansatte ledere (Lederforumet). Dette gjelder KS-området, Samfunnsbedriftene, Oslo kommune og øvrige kommunale avtaleområder.

Konsekvenser for deg som velger alternativ innplassering

Velger du å endre tilknytning blir du ikke lengre omfattet av det lokale interessearbeidet i kommunen din. Dette gjelder f.eks. lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og medinnflytelse og medbestemmelse etter Hovedavtalen. Du blir ikke tatt ut i arbeidskonflikt, og du vil ikke bli oppført i medlemsoversikter som Juristforbundets lokale tillitsvalgte har tilgang til.

Gitt at Juristforbundet har partsstatus i hver enkelt kommune, og at denne forvaltes av den tillitsvalgte, kan ikke andre instanser i forbundet uten videre representere medlemmet direkte i denne typen saker.

I praksis vil det si at de det gjelder må håndtere slike spørsmål selv.

Jobber du i Oslo kommune?

Oslo kommune er eget tariffområde og har med noen få unntak sentralisert lønnsdannelse. Som i andre større kommuner omfattes det øvre ledersjiktet av et lederlønnssystem. Juristforbundet og Akademikerne vil fortsatt forhandle sentralt om endrede satser i lederlønnssystemet og ivareta ledernes interesser gjennom dette.

Hva vil forbundet fortsatt kunne bidra med?

Juristforbundet, ved sekretariatet, vil fortsatt gi råd til ledere om lønns- og arbeidsvilkår, og andre aktuelle temaer. Vi vil også kunne representere medlemmet ovenfor motparten så lenge dette ikke kommer i konflikt med det lokale lønns- og interessearbeidet som skjer via Juristforbundets tillitsvalgte.

Det vil ikke være noen begrensninger i individuell rettslig bistand, som gis fra Juristforbundets advokatkontor, som kan representere medlemmet i alle aktuelle saker ovenfor motparten.

Det som faller ut er begrenset til deltakelse i lokale kollektive lønnsforhandlinger og lokalt interessearbeid, etter bestemmelsene om medvirkning og medinnflytelse.

Alle andre plikter og rettigheter i medlemskapet opprettholdes fullt ut for dem som velger tilknytning til JF-K kommunale ledere.

Valgfritt

Det er du selv som velger om du ønsker direkte innplassering i Lederforumet for kommunal sektor. Det er fortsatt mulig å velge ordinær innplassering som for øvrige medlemmer.

Det er også mulig å endre tilknytning senere hvis man ombestemmer seg og endringer gjøres på Min side 

Hvem kan benytte denne muligheten?

Muligheten for å knytte seg til JF-K Kommunale ledere vil gjelde for rådmann/kommunedirektør, inkludert nestledere og øvrige kommunalsjefer som inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Det omfatter også etatsledere og virksomhetsledere i større kommuner. I tillegg omfattes personalsjef eller HR leder på sentralt nivå i kommunen.

Ledere på nivåer under dette omfattes som hovedregel ikke.

Hva skjer i JF-K Kommunale ledere?

I utgangspunktet er lederforumet en administrativ innplassering. Det utelukkes imidlertid ikke at det på sikt vil bli lagt inn tilbud og nettverksmuligheter tilpasset målgruppen. Dette avhenger av omfanget og eventuelle forslag og ønsker fra dem som inn