Forberedelse til lønnssamtale

Foto: iStock/ljubaphoto

En vellykket lønnssamtale krever at begge parter forbereder seg godt. Stiller du godt forberedt til møtet vil gjennomføringen gå lettere og resultatet bli mer fruktbart.

Hvordan bør jeg forberede meg?

Ta utgangspunkt i og argumenter ut i fra den lokale lønnspolitikken i virksomheten. Den skal være kjent for alle ansatte, men er du usikker på hvor du finner den kan du enten høre med personalavdelingen eller lokal tillitsvalgt. Hvis virksomheten har klare og tydelige kommuniserte kriterier for lønnsvurderinger og lønnsutvikling har du et godt utgangspunkt. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering.

Skriv gjerne ned suksesshistorier fortløpende. Fremhev egen innsats og resultater som har bidratt til virksomhetens måloppnåelse, utvikling og effektivisering eller andre forhold du vet arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering.

Bruk eksempler og vær konkret 

Har du for eksempel fått utvidet ansvar, lagt ned ekstraordinær innsats, hevet kompetansenivået ditt innenfor relevante områder eller opparbeidet deg spisskompetanse innen et felt som er viktig for virksomheten i løpet av året, vil det normalt telle positivt. Notér gjerne ned gode argumenter fortløpende gjennom året, så har du gode forutsetninger for å stille forberedt til lønnssamtalen. 

Hvorfor skal jeg ha høyere lønn?

 • Bidrag
 • Resultater
 • Ansvar
 • Arbeidsoppgaver
 • Samarbeidsevne
 • Kompetanse

Hvorfor bør virksomheten gi deg mer i lønn?

 • Mål og måloppnåelse
 • Planer
 • Strategier
 • Resultater


Prøv å tenke som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn? Vis at det er samsvar mellom virksomhetens mål, utvikling og behov og dine arbeidsoppgaver, innsats og resultater.

For å få gjennomslag for ditt krav og dine forventninger, bør du ta arbeidsgivers og virksomhetens interesser og behov med i beregningen. Fremhev for eksempel at din kompetanse, din kunnskap om virksomheten, dine samarbeidsevner mm, bidrar til at virksomhetens når sine mål.

Lønnstatistikk som verktøy
Du som er medlem av Juristforbundet, har tilgang til Juristforbundets lønnsstatistikk. Denne utarbeides årlig, og vi anbefaler absolutt at du ser på statistikken og henter ut relevante sammenligninger i forberedelsene til lønnssamtalen. Logg deg inn på Min side for å få tilgang til lønnsstatistikken.

Det er også lurt å vite mest mulig om lønnsrelasjonene internt i virksomheten og i sammenlignbare stillinger eksternt.

Husk å gjøre relevante sammenligninger, alle sammenligninger er ikke like gode. Målet er ikke å snakke dine kolleger ned i lønn, men å få deg opp. Derfor er det viktig at ikke interne relasjoner får for stor plass i lønnssamtalen. Argumentasjon basert på interne relasjoner må aldri være de eneste du fremfører, og de må brukes med forsiktighet.

Tenk gjennom:

 • Hvordan har du lykkes med arbeidet ditt hittil i år?
 • Har du resultater eller målinger som sier noe om din innsats?
 • Har du møtt de forventninger som er stilt deg?
 • Har det vært forandringer i arbeidssituasjonen din?
 • Har du fått oppgaver på et kvalitativt høyere nivå enn det du hadde?
 • Har du fått mer ansvar, flere kunder/brukere eller flere arbeidsoppgaver?
 • Utfører du arbeidsoppgavene mer effektivt?
 • Har du tilegnet deg mer kompetanse?
 • Har det vært forendringer på arbeidsplassen din som har påvirket din arbeidssituasjon?

Hva bør jeg huske på under lønnssamtalen?

 • Forbered deg godt, og notér gjerne ned punkter i forkant som du tar med deg til samtalen
 • Bruk den lokale lønnspolitikken i virksomheten og kriteriene nedfelt der. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vil vektlegge i sin vurdering
 • Det er enklere å argumentere for, og vurdere sin egen innsats dersom det er klare og definerte mål og en beskrivelse av stillingsinnhold og forventninger. En klarlegging av arbeidsgivers konkrete forventninger til deg er derfor en fordel
 • Gi klart uttrykk for egne forventninger og oppnådde resultater i året som har gått
 • Husk at det som er selvfølgelig for deg ikke nødvendigvis er selvfølgelig for din leder
 • Tenk som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn?
 • På hvilken måte har din innsats så langt bidratt med tanke på virksomhetens mål?
 • Vis at det er samsvar mellom virksomhetens utvikling og behov for dine arbeidsoppgaver, din innsats og resultater
 • Vær forberedt på motargumenter og på å bli målt
 • Husk at alle sammenligninger ikke er like gode – skal du henvise til og sammenligne deg med andre i virksomheten, tilsvarende stillinger i andre virksomheter eller tariffområder – gjør et godt forarbeid
 • Notér ned så mye du klarer underveis, slik at du lettere kan henvise til og knytte lønnssamtalen til lønnskravet ditt når du skal skrive det på et senere tidspunkt
 • Det bør føres referat fra lønnssamtalen