Lønnssamtale i de ulike tariffområdene

Stat

Rett til lønnssamtale er hjemlet i fellesbestemmelsene i HTA, § 5. «Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.»

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

Kommunal sektor
Rett til lønnsutviklingssamtale er hjemlet i HTA, kap. 3, pkt. 3.2.2. «Dersom en arbeidstaker ber om lønnsutviklingssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for samtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det.»

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

KS Bedrift

Rett til lønnsutviklingssamtale er hjemlet i HTA (Bedriftsavtalen), kap. 3, pkt. 3.5. «Dersom en arbeidstaker ber om en lønnsutviklingssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for samtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det.»

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

Oslo kommune

Rett til lønnssamtale er hjemlet i Dok. 25, Del B, pkt. 1.1.6. «Den enkelte arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen.»

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

Spekter helse

Rett til lønnssamtale er hjemlet i Overenskomsten Del A mellom Spekter og Akademikerne. «Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en dialog/lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver foretar individuelle lønnsvurderinger basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbutførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde

Det skal videre tas hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid».

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

Spekter tradisjonell/SAN

Rett til lønnssamtale er hjemlet i Overenskomsten Del A mellom Spekter og SAN. «I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl. a. basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbutførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde

Hvis ikke arbeidsgiver tar initiativ til lønnssamtale kan og bør du ta initiativ til dette selv.

Privat sektor

De fleste av våre medlemmer arbeider i virksomheter uten sentrale og/eller lokale tariffavtaler der Juristforbundet er part. Lønnsforhandlinger skjer ofte på individuell basis. En mulighet kan likevel være at virksomheten har et årlig fastsatt tidspunkt for lokale forhandlinger.

Vi oppfordrer våre medlemmer i privat sektor til å be om en lønnssamtale ved behov selv om det ikke er hjemlet i en tariffavtale at man har krav på dette.