Ny, og bedre, hovedavtale i staten

Publisert 11.01.2023

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, LO og YS) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har forhandlet frem en ny hovedavtale (HA) i staten med virkning fra 1. januar 2023. Rådgiver Yasmine Halnes representerte Juristforbundet i Akademikernes forhandlingsutvalg under forhandlingene.

Hovedavtalen er et viktig verktøy for lokalt samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, og for ivaretakelsen av medbestemmelse for alle våre statsansatte medlemmer. Til forskjell fra hovedtariffavtalen, hvor det per i dag er 2 ulike avtaler i staten med tvistemulighet ved uenighet, er Hovedavtalen én, felles avtale for alle partene. Hovedavtalen er ansett som en konsensusavtale, som innebærer at alle de 5 avtalepartene må være enige om eventuelle endringer. Avtalen ble første gang inngått i 1980.

Årets forhandlinger har medført at avtalen har fått sine første endringer siden 2016/2017. Akademikerne og Juristforbundet opplever at vi har fått en ny og forbedret hovedavtale på flere punkter. Avtalen har en varighet på 3 år.

Hva er nytt?

Blant endringene er en styrking av tillitsvalgtes rolle ved midlertidige ansettelser. Informasjon og hjemmel for midlertidighet skal etter ny avtale gis tillitsvalgte allerede ved utlysning. Vi håper dette både kan bidra til å skjerpe bruken av midlertidige ansettelser og samtidig bidra til at tillitsvalgte får et tilstrekkelig grunnlag tidlig nok til å vurdere lovligheten og innvirkningen den totale bruken av midlertidighet har for arbeidsmiljøet. Videre er det foretatt en viktig presisering i avtalen om at det er virksomhetenes ansvar å kartlegge og analysere virksomhetens kompetansebehov. Her er et godt samarbeid med konstruktiv informasjons- og kunnskapsdeling mellom tillitsvalgte og arbeidsgiverne avgjørende.

Vi erfarer at tillitsvalgte kan oppleve tidsmessige utfordringer knyttet til utøvelsen av vervet. Særlig gjelder dette våre tillitsvalgte uten frikjøpsordning, som daglig må sjonglere ordinære arbeidsoppgaver og løpende tillitsvalgtarbeid. Dette er hverdagen for de aller fleste av våre tillitsvalgte. Det er derfor en viktig endring med den nye avtalen at den lokale tilpasningsavtalen i virksomheten må inneholde hvordan det skal legges til rette for utføring av vervet som tillitsvalgt. Vi håper dette bidrar til å skape en større bevissthet og forståelse for tillitsvalgtes tidsbruk og at dette kan gi en større forutsigbarhet for både tillitsvalgte og arbeidsgivere.

Tilpasningsavtale, eller lokal avtale om medbestemmelse, er et av punktene som har hatt et særlig fokus i forhandlingene. Partene har sett behov for å rydde i bestemmelsene blant annet for å forenkle og synliggjøre hva som er minimumskravene til innholdet av en lokal tilpasningsavtale. Dette har resultert i et nytt kapittel i hovedavtalen som samler tidligere bestemmelser om tilpasningsavtalen.

Hovedavtalen er av overordnet og generell karakter og stiller krav om at alle statlige virksomheter skal ha en egen tilpasningsavtale. Fafo-rapport 2020:28 viste likevel at om lag 30 % ikke har dette. Vi vil derfor oppfordre alle våre tillitsvalgte som ikke har inngått tilpasningsavtale med arbeidsgiver om å få dette på plass så snart som mulig. I en del virksomheter opprettes slik avtale med utgangspunkt i hovedavtaledokumentet, med lokale tillegg og kommentarer løpende i selve hovedavtalen. Den nye hovedavtalen vil bli tilgjengelig på regjeringens nettsider her: Hovedavtalen i staten - regjeringen.no.  

Vi kjenner til at flere har utsatt en revisjon av egen tilpasningsavtale i påvente av ny hovedavtale. Våre tillitsvalgte oppfordres til å gjøre en snarlig gjennomgang av eksisterende tilpasningsavtale sammen med arbeidsgiver i virksomheten slik at de nye endringene kan implementeres. Like fullt oppfordrer vi partene til å benytte anledningen til en evaluering av hvordan lokalt samarbeid fungerer i dag. Vår nye hovedavtale er også en god anledning til å starte 2023 med en ny og bedre tilpasningsavtale lokalt!