Kvinnelige jurister taper lønn

av Farah Ali, leder for kvinneutvalget i Juristforbundet

Foto: Tuva Bønke Grønning

Bevissthet rundt likestilling hjemme er en forutsetning for at kvinner kan være likestilte i arbeidslivet. Nyutdannede jurister starter nok så likt når det gjelder lønn, men gapet mellom kvinner og menn oppstår når de får barn.

Siden 2007 har lønnsforskjellen mellom mannlige og kvinnelige jurister økt med 12 prosent, viser en undersøkelse gjort på oppdrag for Juristforbundets kvinneutvalg.

Det er urovekkende at lønnsforskjellene øker. Det er svært uheldig at det å få barn skal gå utover kvinnelige juristers lønn.

Hovedansvaret hjemme

Familieetablering, barneomsorg og øvrige familieforpliktelser har betydning for kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet. Norsk og internasjonal forskning viser at når par etablerer familie, velger kvinner i større grad enn menn mer familievennlige jobber, og flere kvinner jobber mindre for å bruke mer tid på hjemmebane. Hvor frivillig det faktisk er, er langt ifra sikkert.

Jurister med barn forteller at mor tar klart mer ansvar for nattevåk, stell av barn, hjelp med skolearbeid – og ikke minst familiens logistikk.

Mange kvinner påtar seg hovedansvaret for et godt familieliv, men når det er to foreldre i familien så er ansvaret for å ha et godt familieliv begges ansvar og ikke bare kvinnens.

Likestilling på hjemmefronten er avgjørende for å kunne gjøre karriere.

180 tusen mindre

Det er lønnen til juristmødre i privat sektor som utgjør den største forskjellen.
Lønnsgapet i privat sektor har økt mye det siste tiåret. Mens kvinners andel var 85 prosent i 2007, var andelen nede på 65 prosent i 2020.

Juristforbundets siste lønnsundersøkelse viser at kvinnelige jurister i det private tjener 180.000 kroner mindre enn menn i samme stilling.

Privat sektor er ganske altomfattende, men bevissthet rundt lønn og kjønn er viktig. I tillegg har også noen arbeidsgivere et lønnssystem som ikke er heldig sett i et likestillingsperspektiv.

Det er også et tankekors at generelt i samfunnet er lønnsgapet klart høyere blant jurister og økonomer enn blant andre eliteutdannede, for eksempel medisin- og teknologiutdannede, som har en mer lineær lønnsutvikling.

Uten bakkemannskap hjemme

Kjønnsforskjellene i lønn har i stor grad sammenheng med at kvinner og menn har ulike stillinger på ulike stillingsnivå etter at de får barn. Menn med flere barn har langt oftere ledende og særlig uavhengige stillinger på høyere stillingsnivå enn det kvinner har, og de jobber oftere i privat sektor.

I praksis konkurrerer ofte kvinnelige jurister uten bakkemannskap hjemme mot mannlige jurister som har bakkemannskap.

En likestilt situasjon er altså fortsatt mer idealet enn virkeligheten, dessverre!