Her er mottakerne av høstens mastergradsstipend

Publisert 28.10.2021

Foto: iStock/fizkes

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte mastergradsstipend a kr. 25 000, fordelt på vår- og høstsemesteret. Det kom inn svært mange gode søknader for høstsemesteret og Juristforbundets hovedstyre har nå vedtatt hvem som får tildelt stipend.

Mottakerne av mastergradsstipend og deres oppgavetitler:

Victoria Westrum

«Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling i strafferetten: En analyse av utilregnelighetsreglenes innhold og konsekvenser»

Assia Chelaghma

«Innvandrerkvinners rettssikkerhet: en rettsdogmatisk, empirisk og rettspolitisk studie av den rettslige og faktiske posisjonen til innvandrerkvinner på familieinnvandring med ektefelle, med hovedvekt på utlendingsloven § 40 (3), § 53 (1) b og § 62»

Idunn Haugstad

«Klarhetskravet i standardvilkår i forbrukerkontrakter»

Astrid Marie Grov

«Omfanget av lærarar sitt rettslege vern mot vald, trugslar og trakassering»

Stipend for vårmsemesteret

Planlegger du å skrive masteroppgave i rettsvitenskap kan du søke om stipend for vårsemesteret.  Søknaden må inneholde en grundig redegjørelse for oppgavens tema, et kort sammendrag, og når du planlegger å innlevere. Søknadsfrist for vårsemesteret er 10. februar.


Her finner du mer informasjon og retningslinjer for tildeling