Stor økning i lønnsforskjell mellom juristmødre -og fedre

Publisert 10.11.2021

Farah Ali, leder for Juristforbundets kvinneutvalg og juridisk sjef i NITO. Foto: Tuva Grønning

Siden 2007 har lønnsforskjellen økt med 12 prosent. Dette til tross for at begge kjønn har like karriereønsker.

Selv om det har blitt flere kvinnelige jurister i høyere stillinger, er lønnsforskjellen nå større mellom kvinner og menn enn i 2007, som var forrige gang en liknende undersøkelse ble utført.
Forskjellene har særlig økt for de som har barn.

Dette kommer fram i en undersøkelse likestillingsforsker Sigtona Halrynjo har gjennomført på oppdrag fra kvinneutvalget i Juristforbundet.

Urovekkende

Nyutdannede jurister starter nok så likt når det gjelder lønn, men gapet mellom kvinner og menn oppstår når de får barn.

- Jeg synes det er urovekkende at lønnsforskjellene øker. Det er svært uheldig at det å få barn skal gå utover kvinnelige juristers lønn. Når det samme ikke gjelder for menn, tenker jeg – hvorfor er det slik? Her tror jeg dessverre det er en del strukturelle årsaker til lønnsforskjellene, sier Farah Ali, leder for Juristforbundets kvinneutvalg og juridisk sjef i NITO.

Lønnsforskjellen øker for hvert barn

Tobarnsmødre tjente 81 prosent av tobarnsfedrenes lønn i 2007. I 2020 et tallet nede på 77 prosent. Forskjellen er enda større for juristmødre -og fedre med tre barn:

 Mødrene tjener i dag 62 prosent av fedrenes lønn, mens tallet i 2007 var på 80 prosent. Det er en økning i lønnsforskjell på 29 prosent.

Når undersøkelsen sammenlikner kvinner og menn med samme eksamensår, øker kvinnenes lønn i forhold til menn noe, til 79 prosent i gjennomsnitt. Andelen er likevel fortsatt mye lavere nå enn for 13 år siden.

Fjerner man alle jurister med barn fra utregningene, blir tallet noe helt annet:
I denne gruppen har kvinnenes lønn i forhold til mennenes økt fra 88 til 98 prosent.

Et uheldig lønnssystem

Det er lønnen til juristmødre i privat sektor som utgjør den største forskjellen.
Lønnsgapet i privat sektor har økt mye siden den forrige undersøkelsen. Mens kvinners andel var 85 prosent i 2007, er andelen nede på 65 prosent i 2020.

- Privat sektor er ganske altomfattende, men jeg tror bevissthet rundt lønn og kjønn er viktig. I tillegg tror jeg at noen arbeidsgivere har et lønnssystem som ikke er heldig sett i et likestillingsperspektiv, kommenterer Ali.

I offentlig sektor er kjønnsforskjellen vesentlig mindre. Der er det, i motsetning til i privatsektor, en økning i kvinners andel av menns lønn blant to- og trebarnsforeldre.

Hva skyldes forskjellene?

Kjønnsforskjellene i lønn mellom kvinner og menn har i stor grad sammenheng med at kvinner og menn har ulike stillinger på ulike stillingsnivå etter at de får barn. Dette til tross for at de har samme karrierepreferanse.
Menn med flere barn har mye oftere ledende -og særlig uavhengige stillinger på høyere nivå. Og de jobber oftere i privat sektor.

I tillegg kan den relativt lange arbeidstiden, særlig på et høyere stillingsnivå, være en viktig betingelse som gjør det vanskelig å realisere idealet om likestilling innen familieliv og karriere.

- Kvinner påtar seg hovedansvaret

Farah Ali mener at likestilling på hjemmefronten er avgjørende for å kunne gjøre karriere.

- Jeg tror mange kvinner påtar seg hovedansvaret for et godt familieliv, men når det er to foreldre i familien så er ansvaret for å ha et godt familieliv begges ansvar og ikke kvinnens. Døgnet har 24 timer og vi kan ikke rekke alt, så tror alt i bunn grunn handler om planlegging og prioritering, sier Ali.

Generelt i samfunnet er lønnsgapet klart høyere blant jurister og økonomer enn blant andre eliteutdannede, for eksempel medisin- og teknologiutdannede, som har en mer lineær lønnsutvikling.


Få med deg frokostmøte med debatt 12. november:Bremser barn karrieren for kvinnelige jurister?