Lovbeskyttelse av juristtittelen

Publisert 11.06.2021
Det norske storting med løver

Foto: iStock/romaoslo

Da er endelig forslaget til ny advokatlov på vei til behandling i Stortinget. Prop. 214 L (2020–2021) «Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand» er nå godkjent i statsråd. For Juristforbundets del er det særlig forslaget om lovbeskyttelse av juristtittelen som vekker begeistring. Men også den øvrige lovteksten vil bli lest nøye i de ulike seksjonene.

I lovforslaget heter det at det foreslås «strengere krav til bruk av tittelen jurist». Forslaget innebærer at det kun er personer som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap som kan benytte tittel, noe som gjør jurist til et lovregulert yrke.

– Dette er en gledens dag for Juristforbundet. En lovbeskyttelse av juristtittelen har stått øverst på ønskelisten vår i årrekker. Dette sa vi også klart ifra om i vårt høringssvar til lovforslaget. Selv om forslaget skal gjennom en behandling i Stortinget, har vi stor tro på at dette prinsippet blir vedtatt, kommenterer Juristforbundets president Håvard Holm.

Juristforbundet ble hørt

Fra Juristforbundets høringssvar er bl.a. følgende tatt med i proposisjonen:

«Juristforbundet er positive til at tittelen jurist endelig lovbeskyttes, samt at det innføres en straffesanksjon mot urettmessig bruk av tittelen. De peker på at dette er en sak Juristforbundet har arbeidet for gjennom lang tid, og det er av rettssikkerhetshensyn positivt at det i ny advokatlov foreslås en beskyttelse av juristtittelen. De uttaler i denne sammenheng:

Tittelen jurist skaper forventning om juridisk kompetanse på høyt nivå. Den som søker råd hos eller får et brev underskrevet av en jurist, forventer at vedkommende gjennom sin utdannelse har tilegnet seg en bredde- og dybdekunnskap som gjør vedkommende godt egnet til å løse komplekse saker.

Mange vil i tillegg ha en forventning om at vedkommende utøver faget sitt på en etisk god måte. Tittelen jurist må sies å være anerkjent og godt innarbeidet i det norske samfunnet knyttet til kandidater med tittelen cand. jur. og mastergrad i rettsvitenskap. Juristforbundet er enig i forslaget om at det kun er personer som har oppnådd graden cand. jur og mastergraden i rettsvitenskap som kan bruke yrkestittelen jurist.»

«Forventning om juridisk kompetanse»

Hvem som helst har hittil kunnet kalle seg kalle seg jurist uten å ha oppnådd mastergrad i rettsvitenskap eller cand. jur.

– Manglende juridisk kompetanse kan føre til dårlig juridisk rådgivning og vurdering, noe som går utover rettssikkerheten. Yrkestittelen «jurist» skaper forventninger om juridisk kompetanse på høyt nivå. Den som søker råd hos en jurist, forventer at vedkommende gjennom sin utdanning har tilegnet seg en bredde- og dybdekunnskap som gjør vedkommende godt egnet til å løse komplekse juridiske saker mener Håvard Holm.

Bare 16 prosent av befolkning vet at juristtittelen ikke er lovbeskyttet, mens 65 prosent mener den bør beskyttes. Bare 29 prosent svarer overraskende at de har «ingen formening». 71 prosent svarer at det er viktig at en som gir juridiske råd har full juridisk utdanning (minimum 5 år) (Respons Analyse for Juristforbundet 2020).

Her er øvrige hovedelementer i forslaget

 • Rettsrådsmonopolet oppheves, og enhver kan yte rettslig bistand utenfor rettergang.
 • Bare forsvarere og bistandsadvokater kan yte bistand i straffesaker, som i dag.
 • Advokaters taushetsplikt lovfestes.
 • Det gjøres ingen endringer i ordningen med prøvesaker for Høyesterett.
 • Kravet til advokaters uavhengighet lovfestes. Det foreslås også en generell bestemmelse om at advokater ikke kan drive annen virksomhet enn advokatvirksomhet når dette går ut over advokatens uavhengighet.
 • Advokater som sitter i et styre, kan ikke påta seg oppdrag for virksomheten, men det innføres unntak i situasjoner der dette vil være klart ubetenkelig.
 • Det skal stilles et nytt krav om utvidet, ordinær politiattest for å få advokatbevilling.
 • Advokatbevillingen skal knyttes til retten til å utøve advokatvirksomhet.
 • Mulighet for å ha passiv advokatbevilling bortfaller.
 • Gjeldende kvalifikasjonskrav for advokatfullmektiger opprettholdes.
 • Alle advokater skal pålegges etterutdanning, regulert i forskrifts form.

Les proposisjonen på regjeringen.no

Les uttalelsene fra Høyres justispolitiske talsperson i VG

– Vi erklærer krig mot useriøse aktører i advokatbransjen – VG

Les omtalen i Juristens nettavis

Ny advokatlov: Vil beskytte juristtittelen | Juristen

Les omtalen i Advokatbladets nettavis

Her er advokatloven! (advokatbladet.no)