Nemndbehandling – gjengjeldelse i varslingssaker

av Thea Larsen Normann, Advokatfullmektig i Juristforbundet

Fra og med 1. juli 2021 kan en arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold og mener seg utsatt for gjengjeldelse, sende klage til Diskrimineringsnemnda.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-1 første ledd at en arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Av annet ledd fremgår at kritikkverdige forhold er «forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet».

Det er viktig og riktig at arbeidstaker benytter seg av sin varslingsrett i de tilfellene hvor det er nødvendig. Arbeidstaker skal kunne varsle uten å være redd for å bli «straffet» for dette i ettertid. Arbeidsmiljøloven § 2 A-4 oppstiller derfor et forbud mot gjengjeldelse. Av bestemmelsens annet ledd fremgår hva man mener med gjengjeldelse:

(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel

  1. a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden
  2. b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering
  3. c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

Hvis en arbeidstaker opplever gjengjeldelse, kan han eller hun få tilkjent oppreisning og erstatning etter arbeidsmiljøloven § 2 A-5. Frem til nå har krav om erstatning i slike saker vært henvist til domstolene. Fra 1. juli 2021 er det imidlertid vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven som innebærer at det etableres en nemdsbehandling for slike saker, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-8 og diskrimineringsombudsloven § 1 fjerde ledd. Det betyr at arbeidstakere som opplever gjengjeldelse kan bringe saken inn for Diskrimineringsnemnda, og nemnda kan avgjøre om handlingen er ulovlig. 

For arbeidstakere medfører disse lovendringene forhåpentligvis at det føles lettere å gå videre med slike saker. Nemndsbehandling er både en enklere prosess for arbeidstakeren og vil være kostnadsbesparende fremfor domstolsbehandling. Arbeidstaker kan selv sende inn en klage til nemnda, og vil ikke trenge å bruke advokat. Saksgangen for Diskrimineringsnemnda er skriftlig.

Hvis man som arbeidstaker lurer på om man har blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse, har man mulighet til å ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet i forkant av en klage for å drøfte saken.  Ombudet vil kunne gi nyttig veiledning i slike saker.

Som medlem har du anledning til å kontakte Juristforbundets Advokatkontor for råd og veiledning i denne type saker.