Kan svekke kvalifikasjonsprinsippet

Publisert 14.10.2021

Rådgiver i Juristforbundet Yasmine Halnes og leder i Juristforbundet stat Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Statlig sektor har fremdeles den høyeste andelen av midlertidige ansatte. Regjeringens forslag om unntak fra kravet om offentlig utlysing av ledige stillinger i staten, kan svekke kvalifikasjonsprinsippet og føre til enda større bruk av midlertidige ansettelser i statlig sektor, sier rådgiver Yasmine Halnes og Leder i Juristforbundet stat Sverre Bromander.

Gjeldende rett er at alle ledige stillinger i staten skal lyses ut offentlig, med mindre annet er fastsatt i lov, forskrift eller tariffavtale. Dette følger av § 4 i statsansatteloven.

I Høringen foreslår regjeringen å fastsette i forskrift at statsansatte som har konkurrert seg til en midlertidig ansettelse gjennom en ordinær utlysning kan ansettes fast uten ny utlysning. Videre foreslår regjeringen at personer som har fått innvilget midlertidig lønnstilskudd skal kunne ansettes midlertidig inntil to år uten utlysning. Juristforbundet Stat har svart på denne høringen

Kvalifikasjonsprinsippet er viktig

Prinsippet om offentlig utlysning henger nært sammen med kvalifikasjonsprinsippet - den best kvalifiserte søkeren skal tilbys stillingen. Dette oppnås best om stillinger lyses ut offentlig, slik at alle interesserte gis anledning til å søke på stillingen og virksomhetene får et best mulig rekrutteringsgrunnlag. Kvalifikasjonsprinsippet er viktig. Det handler om kvalitet i tjenestene og tillit til forvaltningen.

Kvaliteten på forvaltningens virksomhet og tjenester avhenger i stor grad av kvaliteten på de personer som arbeider der, og de ansattes kompetanse avgjør kvaliteten på tjenestene. Det at alle får anledning til å søke er også viktig for den alminnelige tilliten til og respekten for forvaltningen. Hvis det er mistanke om at det er tatt utenforliggende hensyn i ansettelsesprosessen kan dette gi grobunn for mistillit.

Juristforbundet stat skjønner at det er fristende å forenkle ansettelsesprosesser for å spare tid, men å uthule kvalifikasjonsprinsippet vil kunne gi dårligere tjenester og fallende tillit til forvaltningen og det er ikke samfunnet tjent med. Det er behov for å styrke, ikke svekke kvalifikasjonsprinsippet, sier rådgiver Yasmine Halnes og leder i Juristforbundet Stat Sverre Bromander.