Dommerforeningen er bekymret over utviklingen i salærsatsen

Publisert 08.11.2021
Det norske storting med løver

Foto: Istock/romaoslo

Dommerforeningen er bekymret over at det ikke foreslås noen reell økning i salærsatsen i endringene til statsbudsjettet for 2022.

Det er blant de svakeste gruppene i samfunnet vi finner de som har rett til å få oppnevnt en advokat for å ivareta sine interesser. Dette kan være ungdom og barn i overgrepssaker, psykisk syke, foreldre i barnevernssaker og tiltalte i straffesaker. At deres interesser blir ivaretatt under rettergangen utgjør selve kjernen i borgernes rettssikkerhet, og er ofte avgjørende for realisering av menneskerettighetene.

Dommerforeningen er bekymret over at salærsatsene for offentlig oppnevnte advokater har hatt en negativ utvikling over tid. Dette videreføres av den nye regjeringen, som i sitt forslag til budsjettendringer kun øker satsen med 22 kroner, noe som utgjør en realøkonomisk nedgang. Det må stilles spørsmål ved om salærsatsen skal være unntatt vanlige reguleringsmekanismer som justering i henhold til konsumprisindeksen og forhandlingsrett.

Retten til forsvarer er sentralt i en rettferdig rettergang og en av minstegarantiene etter EMK. art. 6. Det er derfor god grunn til å støtte Advokatforeningens krav om etablering av en annen regulering av de offentlige salærsatsene.

I enhver rettsstat er det en forutsetning at statens utøvelse av sitt maktmonopol kan overprøves av domstolene. Det forutsetter imidlertid at alle har tilgang til domstolene, ikke bare formelt, men også reelt.