Nye retningslinjer for medlemskap i internasjonale organisasjoner

Publisert 11.09.2019

Hovedstyret har vedtatt nye retningslinjer for innmelding i internasjonale profesjonsfaglige foreninger og medlemskap i nasjonale eller internasjonale ideelle organisasjoner som har relevans for Juristforbundets seksjoner og medlemsforeninger.

Seksjoner og medlemsforeninger i Juristforbundet kan nå søke om medlemskap i internasjonale organisasjoner etter godkjenning av hovedstyret. Dette forutsetter at medlemskapet oppfattes å ligge innenfor forbundets formålsparagraf og styringsdokumenter som er vedtatt av landsmøtet.

Hovedstyret skal videre vurdere om eventuelle politisk forpliktelser som følger av medlemskapet er i samsvar med forbundets styringsdokumenter eller kan bli oppfattet som for politisert av forbundets medlemmer.

Hovedstyret skal også vurdere de økonomiske forpliktelsene som følger av medlemskapet før tillatelse gis. Videre kan hovedstyret begjære et medlemskap opphevet hvis det skjer endringer som forandrer forutsetningene for medlemskapet. Landsmøtet er ankeinstans for hovedstyrets beslutning.

Samtlige kostnader knyttet til medlemskapet inkludert kontingent, deltakelse og øvrige forpliktelser skal dekkes av det organisasjonsleddet som formelt inngår medlemskapet.