Juristforbundet søker nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda

Publisert 30.06.2020

Juristforbundet er en av fire grupperinger som nominerer nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Justis- og beredskapsdepartementer skal nå utnevne nemndmedlemmer for perioden 2021-2024, og Juristforbundet søker medlemmer som ønsker å påta seg dette vervet.

Medlemmer av Juristforbundet som har sittet én periode (fire år) som nemndmedlem i UNE, oppfordrer til å la seg renominere. De vil få en henvendelse fra sekretariatet om dette.

Juristforbundet skal nominere 65-90 medlemmer, minst 40 prosent av hvert kjønn. De andre grupperingene som nominerer nemndmedlemmer er fylkesmennene, Samfunnsviterne og utvalgte humanitære organisasjoner.

Hva gjør nemndmedlemmer i UNE?

UNE behandler klager over avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI). UNEs avgjørelser tas vanligvis i nemndmøte med én ansatt nemndleder og to eksterne nemndmedlemmer. Nærmere informasjon om sammensetning og prosedyre finnes i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Vervet som nemndmedlem honoreres etter faste takster. Reise og opphold dekkes etter satsene i Statens reiseregulativ, men honoreres ikke. Tapt arbeidsfortjeneste kan delvis kompenseres.

UNE har lokaler sentralt i Oslo. Det forutsettes at nemndmedlemmene møter i UNE mellom 6 og 12 dager i året. Antall møtedager kan imidlertid variere, men det forutsettes at nemndmedlemmene har mulighet til å møte i minst to nemndsamlinger i året.

Krav til valgbarhet som nemndmedlemmer

Det stilles følgende valgbarhetskriterier til nemndmedlemmene:

  • Nemndmedlemmene må være norske statsborgere og bosatt i Norge.
  • Nemndmedlemmene må være mellom 18 og 70 år på oppnevningstidspunktet.
  • Nemndmedlemmene må ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
  • Nemndmedlemmene må fylle kravene til vandel i domstolloven § 72.
  • Nemndmedlemmene må ha tilstrekkelige norskkunnskaper.
  • Nemndmedlemmene må være personlig egnet til oppgaven. 
  • Nemndmedlemmer kan ikke være ansatt i et departement, være praktiserende advokat eller advokatfullmektig.
  • Nemndmedlemmene må ha sagt seg villige til å påta seg vervet. 

De som foreslås som nemndmedlemmer, må selv skrive under en egenerklæring på at de fyller vilkårene som nemndmedlem. Nemndmedlemmene skal opptre uavhengige og uten bindinger til den aktør som har foreslått dem. Beslutninger skal treffes på selvstendig grunnlag, på bakgrunn av omstendighetene i den konkrete sak. Nemndmedlemmene har taushetsplikt og må skrive under på en taushetserklæring før tiltredelse i vervet som nemndmedlem. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om habilitet (nøytralitet) for nemndmedlemmene i UNE.

Send søknad til Juristforbundet

Utfylt egenerklæringsskjema sendes innen 10. september 2020 til Anne Njåmo i Juristforbundet på e-post ahn@juristforbundet.no, alternativt Anne Njåmo, Norges Juristforbund, Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.