Juristforbundet anbefaler å utsette årsmøter til etter landsmøtet

Publisert 26.06.2020

Juristforbundets president, Håvard Holm. Foto: Thomas Haugersveen.

Hovedstyret i Juristforbundet anbefaler seksjoner og foreninger å utsette sine årsmøter til etter landsmøtet i november, grunnet smittevernhensyn. Det presiseres at det er en anbefaling, ikke et pålegg.

– Hovedstyret har i møter 27. mai og 17. juni 2020 behandlet spørsmålet om hvordan seksjoner og foreninger i forbundet bør forholde seg med hensyn til avholdelse av årsmøter inneværende år, sier president Håvard Holm.

– Situasjonen tilsier at det er vanskelig å gjennomføre årsmøtene uten at det innebærer brudd på én eller flere vedtektsbestemmelser.

Om hovedstyrets syn er protokollert følgende:  

«Hovedstyret anbefaler seksjoner og foreninger å utsette sine årsmøter til etter forbundets landsmøte i november. Dette er også løsningen som best samsvarer med vedtektsendringer gjort på det ekstraordinære landsmøtet. Hovedstyret vil sende ut en anvisning på hvordan seksjoner og foreninger bør løse situasjonen med tanke på eventuelle brudd på vedtektene.»

Ut over det som fremgår av protokollen, påpekes det at det knytter seg usikkerhet til i hvilken utstrekning smittevernreglene til høsten vil åpne for avholdelse av fysiske møter i den størrelsesorden de respektive årsmøter vil kreve.

I tillegg kommer at mange kan være skeptiske til å delta på større fysiske samlinger, selv om samlingene innrettes i samsvar med gjeldende råd og regler. Dette fremgår blant annet av svarene på vår koronaundersøkelse. Det vil være uheldig om deltakelsen på årsmøter blir skjev på grunn av slike forhold, herunder at mange kan være skeptiske til å reise med kollektive transportmidler. Årsmøtene må så langt som mulig avvikles på en måte som ivaretar medlemsdemokratiet og møtenes legitimitet. En utsettelse som anbefalt antas å øke sjansen for at møtene kan avholdes i en mer normalisert situasjon.

Det understrekes imidlertid at det er det enkelte seksjons- eller foreningsstyre som fastsetter tidspunkt for de respektive årsmøter, og at det foranstående ikke er å anse som et pålegg fra hovedstyret.