Informasjon om utsatt hovedoppgjør

Publisert 30.03.2020

Fredag 13. mars ble det kjent at frontfagsforhandlingene blir utsatt til 3. august på grunn av koronasituasjonen. Partene i disse forhandlingene, Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO), har forlenget overenskomsten til 21. august. Resultatet i disse forhandlingene kalles «frontfaget» og er retningsgivende for de andre lønnsoppgjørene i Norge.

All informasjon om lønnsoppgjøret finner du her.

Utsatt hovedoppgjør i offentlig sektor

De offentlige oppgjørene har en frist til å bli ferdig til 1. mai, men på bakgrunn av utsettelsen i frontfaget vil også de øvrige oppgjørene bli svært forsinket.

Partene i offentlig sektor har som følge av pausen i frontfagsoppgjøret blitt enige om at gjeldeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse 15. september 2020. Det er foreløpig ikke besluttet når forhandlingene i offentlig sektor skal påbegynnes, men vi forventer at disse oppgjørene vil starte etter at frontfagsoppgjøret er i havn i slutten av august.

I staten vil dette få konsekvenser for Akademikernes medlemmer og gjennomføring av de lokale forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1 som vanligvis sluttføres innen 31. oktober. Flere opplysninger rundt gjennomføring og konsekvenser av utsettelsen vil vi informere nærmere om, så snart partene har avklart dette.  

Våre medlemmer i kommunalsektor KS forhandler som kjent all sin lønn lokalt etter kap. 3 og 5. i Hovedtariffavtalen. Disse forhandlingene påbegynnes ofte i mai - juni og pågår helt frem til oktober - november. Disse forhandlingene vil også bli utsatt til etter at det sentrale oppgjøret i KS er gjennomført, forhåpentligvis en gang før 15. september. 

Det er enda for tidlig å si noe om hva som blir konsekvensene av pausen i frontfagsoppgjøret og hvordan dette vil påvirke oppgjørene i de andre tariffområdene.

Kursene i HTA og forhandlinger er utsatt inntil videre grunnet situasjonen, men følg med på våre nettsider hvor kurstilbud vil komme etter hvert som vi får bedre oversikt over situasjonen. Lønns- og arbeidslivsavdelingen er selvsagt tilgjengelige, så ta kontakt om du trenger det.

Akademikernes arbeid

Selv om hovedoppgjøret i offentlig sektor er utsatt til høsten er det for tiden høy aktivitet i de ulike tariffområdene. Partene i alle områder møtes nå ofte for å tilrettelegge arbeidslivet for dagens situasjon. Akademikernes forhandlingsledere deltar derfor på møter med partene innenfor sine tariffområder. Videre avholder alle Akademikernes utvalg nå ukentlige møter for at alle medlemsforeningene skal være informerte om hva som skjer. Akademikernes leder, Kari Sollien, deltar også ukentlig på møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, som blir ledet av arbeidsministeren. All møteaktivitet foregår gjennom videomøter.

Akademikernes forhandlingsledere og Juristforbundet oppfordrer tillitsvalgte til å vise fleksibilitet og inngå lokale avtaler med arbeidsgiver innenfor de sentrale rammene som til enhver tid gjelder.

Lønns- og arbeidslivsavdelingen i Juristforbundet følger prosessen tett og vil informere sine medlemmer og tillitsvalgte så snart vi vet mer. Følg med på våre sosiale medier og nettsider for løpende informasjon.

Hva skjer i de ulike tariffområdene?


Statlig sektor
Partene har blitt enige om en avtale om særskilte rammer for arbeidstid for virksomheter som har samfunnskritiske funksjoner. Dette er en midlertidig avtale som omhandler hviletid, overtid og kjernetid.

De sentrale partene har også gitt en fellesuttalelse om å bruke partsarbeidet lokalt, og det er inngått en tilleggsprotokoll til «Særavtale om fleksibel arbeidstid». Denne særavtalen skal hindre sletting av plusstid i denne situasjonen, og vil foreløpig gjelde frem til 31. august 2020.

KS
Forhandlingssammenslutningene og KS har inngått avtale om avvikende arbeidstidsordninger. I tillegg har KS gitt uttrykk for at permitteringer er lite egnet i kommunene. Dette er et råd til medlemmene fra KS, men enkelte kommuner kan likevel velge å vurdere permittering. Kontakt sekretariatet hvis dette blir varslet.

I skrivende stund pågår det også drøftinger om å innføre midlertidige endringer i ferieloven med utgangspunkt i koronaepidemien. Vi vil sende ut informasjon når denne teksten eventuelt foreligger.

Videre fremover ser vi også for oss at det kan bli inngått flere avtaler utfra samme behov.

KS Bedrift
Partene har inngått avtale om avvikende arbeidstidsordninger og møtes jevnlig om status vedrørende permitteringer.

Oslo kommune
Partene har undertegnet en avtale om avvikende fleksitidsavtale og utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronaviruset. Oslo kommune påpeker at det ikke er planer om permitteringer for ansatte i kommunen. Derimot vil kommunen benytte seg av muligheten for å beordre ansatte til andre oppgaver ved behov. Denne adgangen er nedfelt i Dok 25.

I tillegg er det forhandlet frem en avtale om tidsbegrenset unntak fra Aml. Kap. 10 som skal gi kortere varslingsfrister for personer som følger turnordninger. Dette utfra særlige behov i helsesektoren. Avtalen er sendt ut til alle medlemmer i Oslo kommune.

I Oslo kommune er det nå mangel på helsepersonell, bl.a. som følge av karantene. Derfor legges det til rette for at alderspensjonister vil kunne gjøre en ekstra innsats og det er gjort endringer i kommunens pensjonsvedtekter slik at pensjonister som mottar alderspensjon fra OPF (eller annen offentlig tjenestepensjonsordning) kan jobbe så mye de vil i kommunens helsetjenester så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet, uten at det dette fører til reduksjon eller bortfall av alderspensjon. Endringen gjelder fra 17.03. til 01.11.2020. Dette gjelder også for de mellom 65 og 67 år som har gått av med tjenestepensjonsberegnet AFP. Endringene gjelder primært helsepersonell, men planlegges utvidet til brann- og redningsetaten og kan også bli utvidet til de som håndterer andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Spekter
Det er også her inngått en felles protokoll mellom partene i Spekter om at årets lønnsoppgjør utsettes til høsten. Alle avtaler forlenges til 15. september 2020. Dette gjelder både for oppgjøret i SAN og Akademikerne Helse.

Det er videre inngått en avtale hvor pensjonister som bidrar under epidemien slipper avkortning i offentlig tjenestepensjon.

Akademikerne Helse – Spekter
For våre medlemmer i Akademikerne Helse er det inngått en midlertidig avtale om mulighet for utvidet adgang til å benytte overtid i forbindelse med korona-epidemien.