Høringsuttalelse fra Juristforbundet – Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 m.v. (koronaloven)

Publisert 20.03.2020 av Håvard Holm, president i Juristforbundet

Til Stortingets komité for behandling av særskilte saker vedrørende koronakrisen.

På vegne av Norges Juristforbund tillater jeg meg å henvende meg til komitéen, uten formell invitasjon, da saken som er til behandling reiser prinsipielle spørsmål av vidtgående betydning for det norske samfunn.

Behandlingsmåten reiser i seg selv en rekke prinsipielle spørsmål, herunder at lovforslaget ikke undergis ordinær høringsbehandling. Når dette først er situasjonen, er det etter Juristforbundets syn særlig viktig at komitéen lytter til de faglige innspill den nå har invitert til.

Den norske Dommerforening har i dag avgitt uttalelse, hvor det pekes på flere forhold knyttet til lovforslaget, både hva angår prosess og lovens materielle innhold. Norges Juristforbund slutter seg til de synspunkter som fremkommer i uttalelsen, og vil særlig fremheve følgende:

  • Det bør inntas bestemmelse i loven som hindrer innskrenkninger i domstolenes kontroll med myndighetsutøvelse i medhold av loven
  • Det bør fremgå av loven § 6 at forskrifter gitt i medhold av loven faller bort samtidig med loven, så fremt loven ikke forlenges.

For øvrig bør det etter Juristforbundets syn vurderes å begrense loven til tiltak som gjelder vesentlige eller kritiske samfunnsfunksjoner, og som er nødvendige for å avverge betydelige negativekonsekvenser.

 

Med hilsen

NORGES JURISTFORBUND

Håvard Holm 

President