Regjeringen bør lære av gamle tabber!

Publisert 22.02.2017 av Curt A. Lier
Curt A. Lier
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter den forrige store utflyttingen av statlige etater i 2003 konkluderte med at tiltaket verken ga økt tilflytting, styrket regionøkonomi, bedre kunnskapsmiljøer eller bedre tjenester. Regjeringen bør lære av gamle tabber!

Våren 2016 ble Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om et nytt kommunalt inntektssystem for å sikre gode og likeverdige tjenester i hele landet. En forutsetning var at statlige arbeidsplasser skulle flyttes ut i distriktene. Hvor mange og hvilke arbeidsplasser det var snakk om, skulle utredes. Aftenposten avslørte forrige uke at Landbruksdirektoratet, Norges vassdrag- og energidirektorat, Fredskorpset og Kulturrådet trolig blir berørt. Politihøgskolen er også nevnt.

Sanering av kompetansemiljøer

I 2003 vedtok Stortinget å flytte syv statlige virksomheter (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Medietilsynet, Konkurransetilsynet, Kystverket, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet og Sjøfartsdirektoratet) ut av Oslo. I 2009 fikk Asplan Viak, PwC og SINTEF i oppdrag å evaluere denne utflyttingen. Evalueringen konkluderte med at utflyttingen ikke ga økt tilflytting, positive regionøkonomiske ringvirkninger, bedre kunnskapsmiljø eller bedre tjenester til brukerne.

Den raske flytteprosessen i 2003 førte til at 75-90 % av de ansatte i de berørte etatene ikke fulgte med på flyttelasset. I praksis ble kompetansemiljøene sanert. Evalueringen konkluderte med at viktige samfunnsfunksjoner ble svekket fordi virksomhetene i en tre års periode måtte nedprioritere viktige oppgaver som følge av manglende kompetanse. Du kan rekruttere kunnskap, men ikke erfaring. Det tar tid å rekruttere og bygge nye kompetansemiljøer.

Flytting av etablerte virksomheter koster, ifølge evalueringen fra 2009, et sted mellom 650 000 og 1,4 millioner kroner per ansatt. Norge kan ikke konkurrere på lønn. Vi må konkurrere på kunnskap. Kunnskaper å lære av gamle feil. Derfor oppfordrer Juristforbundet: Ikke gjør de samme feilene som i 2003!

Sats på nyetablering og langsiktighet

Vi er på ingen måte motstander av at det etableres statlig virksomhet og akademiske arbeidsplasser utenfor Oslo-regionen. Men dette må gjøres slik at distriktene får en reell gevinst, kunnskapsmiljøene blir ivaretatt og brukerne får minst like gode tjenester.

Juristforbundet ønsker at regjeringen skal etablere og vedlikeholde nye virksomheter og legge til rette for utvikling av konkurransedyktig næringsvirksomhet utenfor Oslo. Det oppnår man ikke ved å flytte etablerte virksomheter. Når ny statlig virksomhet skal etableres, bør dette skje i distriktene. Det er også mulig å la etablerte virksomheter drive en langsiktig utflyttingsprosess ved å bygge opp en satellitt, f.eks. et avdelingskontor, utenfor Oslo over tid.