Deltidsjobb eller sommerjobb, hva er det viktig å huske på?

Publisert 23.04.2021 av Ragnhild Bø Raugland, advokat

iStock.com/elenaleonova

En deltidsjobb eller en sommerjobb gir et kjærkomment tilskudd til økonomien. Er du heldig, får du også med deg nyttig arbeidserfaring og relevant praksis. Men hva er riktige og rimelige lønns- og arbeidsvilkår for denne typer stillinger?

Juristforbundet vil understreke viktigheten av å få med seg referanser, relasjoner, nettverk og attest fra deltids- og sommerjobber. Dette kan være avgjørende for yrkesvalg og nødvendige kontaktpunkter fremover. Det å opptre ryddig, være pålitelig og fleksibel vil derfor kunne vise seg å være verdifullt, ikke bare for denne jobben der og da, men også for senere arbeidsforhold.

Skriftlig avtale

Innenfor de grunnleggende rettighetssområdene, skiller ikke arbeidsmiljøloven mellom midlertidige eller faste stillinger. Retten til en skriftlig arbeidsavtale gjelder i alle arbeidsforhold, uavhengig av varighet eller stillingsgrad. Varer arbeidsforholdet mindre enn en måned, skal arbeidsavtalen foreligge umiddelbart. Regler om dette finnes i arbeidsmiljølovens §§ 14-5 og 14-6.

Det vanlige er at man signerer en arbeidsavtale samtidig som man får tilbud og inngår avtale om stillingen. Alternativt at man på dette tidspunktet skriftlig, gjerne i en e-post, bekrefter hva som er avtalt. Når arbeidsavtalen er på plass, skal denne inneholde opplysninger om hvem som er parter i avtalen, hvem som er arbeidsgivers representant, hvor arbeidsstedet er lokalisert, når arbeidet skal starte, forventet varighet dersom det er midlertidig, prøvetid, lønn, daglig arbeidstid, pauser og oppsigelsesfrister. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette, eller gi grunnlag for å beregne, når arbeidet skal utføres. Det siste punktet tar sikte på å regulere arbeidstid i det som defineres som «ringevikarer».

Det er krav om å angi stillingens tittel og stillingskategori, som for eksempel «Sommervikar på advokatkontor», «Konsulent/saksbehandler» eller «Butikkmedarbeider i deltidsstilling». Videre fremgår det at avtalen skal inneholde «en beskrivelse av arbeidet.» Det følger ikke av loven hvor langt avtalen skal gå i å definere arbeidsoppgavene. Rent faktisk fremkommer dette i utlysningen og under intervjuet.

Normalt blir stillingen angitt med en tittel som for eksempel servitør eller saksbehandler, så følger mer detaljer om ansvar og oppgaver av en stillingsinstruks eller oppgavedefinisjon som et vedlegg til avtalen. Dersom dette ikke finnes, vil vi anbefale å etterspørre mer informasjon om stillingens innhold.

Ikke dropp arbeidsavtalen!

Det er ikke uvanlig at man ved kortvarige eller mindre omfattende arbeidsforhold ikke tar seg bryet med å inngå en skriftlig avtale. Dette kan skape uavklarte situasjoner, og øker sjansen for at arbeidstaker ikke får med seg etablerte rettigheter, som for eksempel sykepenger. En ryddig ramme skaper normalt et ryddig arbeidsforhold. Partene vet hva de har å forholde seg til og det bidrar igjen til en hyggeligere erfaring for alle.

Lønn og feriepenger, pensjon og andre vilkår

For sommerjobber og for andre deltidsstillinger, er det er lønnen man jobber for. Loven krever at lønnen skal fremgå av avtalen, men loven hjemler imidlertid ikke noe om lønnsnivå. For denne type arbeidsforhold reguleres lønnen ofte av en sentral eller lokal tariffavtale. Det kan likevel være muligheter for å forhandle seg frem til en bedre lønn, eventuelt andre vilkår, som for eksempel betalt spisepause.

Avtalt lønn omfatter som hovedregel ikke feriepenger. Disse skal komme i tillegg, jf. ferielovens § 10. Dersom fastsatt lønn skal omfatte feriepenger, må grunnlaget for dette fremgå tydelig av arbeidsavtalen.

Når det gjelder tjenestepensjon, er det egne regler for kortvarige ansettelsesforhold og for stillinger med redusert stillingsprosent. Her bør man sjekke bedriftens personalhåndbok eller høre nærmere med HR.

Sykdom og sykepenger

Et spørsmål som går igjen ved kortvarige arbeidsforhold, er retten til sykepenger og lønn ved sykdom. For å få rett til sykepenger må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker, jf. folketrygdloven § 8-18. Arbeidstakeren må melde fra om at han eller hun er syk. De første 16 dagene etter at man blir syk, er det arbeidsgiver som betaler sykepenger.

Sykefravær utover dette gir rett til sykepenger utbetalt fra NAV. For deltidsstillinger bør man være oppmerksom på at det som utgangspunkt kun ytes sykepenger for de dagene man har rett til lønn. Det er noen unntak her, blant annet for ringevikarer. Også for denne gruppen skal det betales sykepenger når det er avtalt arbeide. Retten til sykepenger faller bort når arbeidsforholdet opphører.

Attest og referanse

Avslutningsvis vil vi minne om hvor viktig det er å få med seg en attest. Videre anbefaler vi å forhøre seg om muligheten til å få en sentral person i virksomheten til å stille som senere referanse. Med dette kan både sommerjobben og deltidsjobben få en viktig verdi for fremtidige stillinger.

Medlemsfordeler i Juristforbundet

Som medlem i Juristforbundet kan man få juridisk bistand fra Juristforbundets Advokatkontor i saker vedrørende arbeidsforholdet. Tilbudet gjelder også for studentmedlemmer som har sommerjobb eller deltidsstilling. Mange benytter seg av muligheten til å få gjennomgått arbeidsavtalen før den signeres.

Lykke til.