Nye regler gjør det mulig å beregne offentlig tjenestepensjon for alle

Publisert 04.07.2018
«Vi kan ikke beregne din pensjon» har vært en tilbakemelding alle ansatte i offentlig sektor som er født etter 1954 har fått fra sin pensjonsleverandør. Nå kan endelig slike beregninger foretas.

Etter 2011 har det ikke vært mulig å beregne hva offentlig ansatte som er født i 1954 eller senere vil få i tjenestepensjon. Bakgrunnen er at det i 2011 ble innført en ny pensjonsordning i folketrygden som gjelder delvis fra og med de som er født i 1954, og fullt ut for de som er født i 1963 eller senere. Det skal tas hensyn til hvor mye den enkelte får i alderspensjon fra folketrygden ved beregning av offentlig tjenestepensjon, såkalt samordning av pensjon, men det har frem til nå ikke eksistert regler for hvordan denne samordningen skal gjennomføres for de som får ny alderspensjon.

Alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal dessuten levealdersjusteres, det vil si at det ved fastsettelsen av årlig pensjon skal tas hensyn til utviklingen i befolkningens levealder.

Den nye alderspensjonen i folketrygden levealdersjusteres på en annen måte enn alderspensjon opptjent etter de gamle folketrygdreglene.

Utgangspunktet for levealdersjustering av offentlig tjenestepensjon er at pensjonene skal levealdersjusteres «på samme måte som» alderspensjon fra folketrygden. Frem til nå har det imidlertid ikke vært klart hva dette innebærer i praksis for de som får ny alderspensjon fra folketrygden, det vil si alle født fra og med 1954.

I juni 2018 vedtok Stortinget lovendringer som gjør at det nå er klart både hvordan offentlig tjenestepensjon skal ses i sammenheng med ny alderspensjon fra folketrygden, og hvordan tjenestepensjonen skal levealdersjusteres også for de yngste årskullene.

Dette betyr at pensjonsleverandørene nå er i stand til å beregne anslag på fremtidig alderspensjon fra dagens tjenestepensjonsordning for alle ansatte.

Denne artikkelen går ikke nærmere inn på den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte partene i offentlig sektor ble enige om i mars 2018, og som skal innføres fra 2020. Se denne artikkelen for nærmere informasjon om dette. 

Samordning med ny alderspensjon fra folketrygden

Dagens offentlige tjenestepensjon er en såkalt bruttopensjonsordning. Med dette menes det at pensjonsordningen definerer hvor stor den ansattes samlede pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon skal være.  Ved beregning av tjenestepensjon skal det derfor tas hensyn til hva arbeidstakeren får i alderspensjon fra folketrygden. Samlet pensjon skal være minst 66 prosent av sluttlønn før levealdersjustering for de som har full opptjening, minst 30 år.

Samordningsfradraget i offentlig tjenestepensjon skal som hovedregel tilsvare utbetalt pensjon fra folketrygden. Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser fastsetter regler for hvordan samordningen skal skje. Ved samordning av tjenestepensjon med dagens folketrygd, gjøres det ikke fradrag for all pensjon fra folketrygden. Det oppstår derfor såkalte «samordningsfordeler» som innebærer at samlet pensjon i realiteten er noe høyere enn 66 prosent.

Stortinget har nå bestemt at det skal være samordningsfordeler også for de som får tjenestepensjonen samordnet med ny alderspensjon fra folketrygden. Litt forenklet skal 2 prosent av opptjent folketrygd holdes utenfor samordningen. I tillegg skal alle få et samordningsfritt pensjonstillegg av en viss størrelse.

Levealdersjustering

Dagens offentlige tjenestepensjon levealdersjusteres på samme måte som alderspensjon fra gammel folketrygdmodell. Slik alderspensjon levealdersjusteres ved at beregnet pensjon på uttakstidspunktet deles på et såkalt «forholdstall». NAV fastsetter hvert år forholdstall for årskullet som fyller 61 år i det aktuelle kalenderåret, samt prognoser for forholdstall for yngre årskull.

Ny alderspensjon fra folketrygden tjenes opp på en helt annen måte enn gammel alderspensjon. Den levealdersjusteres derfor med et annet sett med levealdersjusteringsfaktorer, såkalte delingstall. Stortinget har nå bestemt at for de årskullene som får ny alderspensjon fra folketrygden, så skal også offentlig tjenestepensjon levealdersjusteres med utgangspunkt i delingstall.

Valg av forholdstall eller delingstall for levealdersjustering av offentlig tjenestepensjon har betydning siden bruk av delingstall fører til at levealdersjusteringen gir en større reduksjon i årlig pensjon enn det bruk av forholdstall ville ha gjort.