Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon

av Rachna Rohatgi Khan, advokat MNA
Foto: iStock
Arbeidsmiljøloven gir ved nærmere angitte anledninger arbeidstakeren muligheter til å søke om ulønnet permisjon fra arbeidet. Dette kan være aktuelt i forbindelse med ferie, redusert arbeidskapasitet eller i forlengelse av foreldrepermisjon som følge av manglende barnehageplass.

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser for hvilke muligheter arbeidstakeren har til å søke om ulønnet permisjon. I tillegg kan den enkelte virksomhet ha regulert dette i tariffavtale eller i personalhåndbok.  I praksis foregår dette ved at arbeidstakeren søker om permisjon, og at arbeidsgiver, i tråd med regelverk og etablert praksis, innvilger i den grad dette kan gjøres innenfor styringsretten.  

Før arbeidstaker søker om ulønnet permisjon, tas det gjerne høyde for bortfall av lønn i permisjonstiden. Arbeidstakeren må imidlertid være klar over at også andre ytelser kan gå tapt ved bruk av ulønnet permisjon. Som hovedregel vil retten til sykepenger reduseres ved ulønnet permisjon over 14 dager. Etter fire uker mister arbeidstakeren alle rettigheter til å motta sykepenger fra NAV. Dette kan få konsekvenser hvis arbeidsuførhetsperioden varer lengre enn perioden for ulønnet permisjon var tiltenkt. Dette får også konsekvenser dersom arbeidstakeren er tilbake i arbeide, men ikke har opptjent sykepengerettighetene på nytt.

Folketrygdlovens krav om opptjeningstid

En arbeidstakers rett til sykepenger fremgår av folketrygdloven (ftrl.) § kap. 8. Det følger av ftrl. § 8-2 at retten til sykepenger fra NAV er avhengig av at arbeidstakeren har vært i arbeid de siste fire ukene før han eller hun ble arbeidsufør (opptjeningstid). Begrunnelsen for denne bestemmelsen er at sykepenger skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved sykdom. Sykepengeordningen er videre ment å favne arbeidstakere med stabil tilknytning til arbeidslivet.

Avbrudd i arbeidsforholdet

Det følger av ftrl. § 8-15 annet ledd at arbeidstakers rettigheter etter ftrl. kap. 8 til å motta sykepenger fra arbeidsgiver faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Ulønnet permisjon regnes i denne sammenheng som avbrudd. Dette gjelder derimot ikke fravær som skyldes forhold som fremkommer i ftrl. § 8-47 tredje ledd hvor inntektstap kan dokumenteres, f.eks. lovbestemt ferie, lovbestemt foreldrepermisjon jfr. aml § 12-5 dersom vedkommende har avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen, legemeldt sykefravær, avtalt avspasering eller arbeidsfrie perioder i en skiftordning.  De fire avtalefestede feriedagene (den 5. ferieuken) regnes også som avbrudd i denne sammenheng.  

Antall fraværsdager, uavhengig av grunn, som medfører avbrudd i arbeidsforholdet summeres sammen. Det medfører at en arbeidstaker som for eksempel tar ut fire dager med avtalefestet ferie og deretter 12 dager med ulønnet permisjon, samlet sett har hatt avbrudd i arbeidsforholdet på over 14 dager. Dersom arbeidstakeren deretter blir arbeidsufør på grunn av sykdom, har vedkommende ikke rett til sykepenger fra arbeidsgiver de første 14 dagene.

Permisjon under fire uker

Ved ulønnet permisjon over 14 dager, men under fire uker, vil sykepenger fra NAV ytes fra den 15. dagen regnet fra sykemeldingstidspunktet. Sykepengene utgjør i slike tilfeller 65 % av sykepengegrunnlaget jf. ftrl. § 8-47 sjette ledd. Begrunnelsen for 65 % dekning er at denne gruppen ikke skal ha bedre dekning enn de uten arbeid.  

Arbeidstakere som har ulønnet permisjon over fire uker mister retten til sykepenger fra både arbeidsgiver og NAV, jf. ftrl. § 8-47. Arbeidstakeren må i så fall opptjene nye sykepengerettigheter ved arbeid i fire uker, for igjen å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver og NAV.

Konsekvensen av å ta ulønnet permisjon kan således bli dramatisk for arbeidstakeren. Særlig i de tilfeller hvor ulønnet permisjon varer over fire uker. En arbeidstaker som vurderer å ta ut ulønnet permisjon bør derfor overveie risikoen det kan innebære hvis sykdom skulle inntreffe i permisjonstiden eller før arbeidstaker på nytt har opptjent sykepengerettigheter.

Dersom du har spørsmål vedrørende dine rettigheter knyttet til sykepenger fra arbeidsgiver og/eller NAV kan Juristforbundets advokatkontor  kontaktes.