Søk råd før du skriver under arbeidsavtalen

av Birgitte M. Formo
En advokatfullmektig kan utføre rettshjelp i en advokats navn. Fullmektigen arbeider under en prinsipals tilsyn og kontroll, dette stiller krav både til advokatfullmektigen og prinsipalen. Perioden som advokatfullmektig fungerer som en praksistid hvor fullmektigen blant annet skal få opplæring, oppfølgning og rådgivning fra sin prinsipal.

Ved oppnådd juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap kan en jurist ta ansettelse som advokatfullmektig hos praktiserende advokat med bevilling, jf domstolloven §§ 220 nr. 1 og 223.

Arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jf arbeidsmiljøloven § 14-5.  Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, jf arbeidsmiljøloven § 14-6. Standard forslag til arbeidsavtale vil du finne på Juristforbundets hjemmesider. Det er også mulig å få råd av våre advokater før undertegning av avtale.

Arbeidstid

Advokathverdagen krever ofte et høyere tempo i oppfølgning av saker sammenlignet med andre yrkesgrupper i samfunnet. Hurtig oppfølgning er vesentlig både for klienten selv og saken. Tempoet må imidlertid ikke gå på bekostning av kvalitet. Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler gjelder for fullmektigen. Lovens kapittel 10 fastsetter faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider.

Lønnsforhold

Advokatfullmektiger skal «sikres en fast og rimelig avlønning», jf Regler for god advokatskikk punkt 5.7. Dette innebærer blant annet at fullmektigen skal ha en fastlønn. Veiledende minimumslønn for en advokatfullmektig skal ikke være lavere enn minstelønn for en statsansatt jurist (lønnstrinn 47, tilsvarende kr 396.900 per 1.mai 2012). Som tillegg til fastlønn kan det utbetales provisjonslønn. Fullmektiger har rett til overtidsgodtgjørelse for avtalt overtid. Juristforbundet utarbeider en årlig lønnsundersøkelse som viser gjennomsnittlig lønnsnivå for advokatfullmektiger.

Oppfølgning av advokatfullmektiger

Prinsipalen har plikt til å påse at fullmektigen får erfaring med ulike juridiske problemstillinger, og får god og varierende prosedyreerfaring. Prinsipalen har både rett og plikt til å føre tilsyn med fullmektigen, og gi råd og veiledning. I de tilfellene hvor fullmektigen kommer rett fra studiet, vil gjerne behovet for fortløpende råd og veiledning være ekstra stor.

Arbeidet som advokat eller fullmektig er utøvelse av et håndverk. Viktige rammebetingelser for utøvelse av dette håndverk er ikke pensum under studiet. Dette gjelder for eksempel behandling av klienter, forholdet til motparter, forholdet til kolleger og andre ansatte. Det samme gjelder taktikk og forhandlingsteknikk. Spørsmål om fakturering, økonomi, bruk av tekniske hjelpemidler, organisering av egen arbeidstid og arbeidsoppgaver er heller ikke i særlig grad behandlet under studiet. Tiden som fullmektig skal gi kunnskap om disse forholdene. Prinsipalen skal sette fullmektigen inn i klientbehandling, faktureringsrutiner, kontorrutiner og andre praktiske problemstillinger.

Fullmektigen bør etter hvert få økt arbeidsmengde og ansvar og utvidede fagområder. Denne utviklingen må skje trinnvis og under prinsipalens tilsyn.

Praksistid

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utsteder autorisasjon til advokatfullmektig. Søknad om autorisasjon er prinsipalens ansvar. Fullmektigen bør selv påse at søknad sendes umiddelbart etter ansettelse. Vær oppmerksom på at autorisasjon ikke blir gitt før kravet om sikkerhetsstillelse er oppfylt, jf dl § 222, jf Advokatforskriften § 2-1 annet ledd, dokumentasjon for hederlig vandel og registering i arbeidstakerregisteret.

Kravet til praksis kan oppfylles ved flere kvalifiserte stillinger og uten at praksisen opparbeides i sammenheng. Samlet er praksistiden ved fulltidsansettelse normalt to år. Ved deltidsansettelse vil praksistiden forlenges tilsvarende.

Prosedyreerfaring

For å oppfylle vilkåret om prosedyreerfaring må fullmektigen i utgangspunktet ha prosedert minst tre hovedforhandlinger i sivile saker av et visst omfang frem til dom. I praksis godkjenner Tilsynsrådet følgende alternativer:

  • hovedforhandling der forlik er inngått etter avholdt innledningsforedrag
  • inntil to av de sivile sakene kan erstattes av straffesaker og rettsmeklinger
  • hovedforhandling i en større straffesak tilsvarer en sivil sak
  • hovedforhandling i straffesaker ellers teller som en halv sak
  • hovedforhandling etter småkravsprosess med gjennomført sluttbehandling teller som en sak
  • sak med forhandlingsmøte for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker teller som en sak

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet kan godkjenne andre sakstyper. Det vesentlige vil være om saken antas å ha gitt fullmektigen en viss praktisk erfaring med rettergang.

Obligatorisk Advokatkurs

For å oppnå advokatbevilling er det videre et vilkår at obligatorisk Advokatkurs er gjennomført. Formålet med Advokatkurset er å gi fullmektigen innsikt i å yte forsvarlig rådgivning, kjennskap og bevissthet til de advokatetiske regler, kjennskap til økonomiske og praktiske sider ved drift av advokatvirksomhet, og å gjøre fullmektigen fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder. Kostander i forbindelse med kurset dekkes i praksis av arbeidsgiver. Dette bør likevel avklares med arbeidsgiver allerede ved ansettelsen og tas inn i arbeidsavtalen.