Rollekonflikt som tillitsvalgt under omstillingsprosesser

av Michael J. Rummelhoff
Det omstilles i høyt tempo i offentlig sektor. De tillitsvalgte trekkes inn i prosessene som Juristforbundets representant for å ivareta organisasjonens felles interesser.

På et eller annet stadium i prosessen risikerer den tillitsvalgte selv bli berørt av omstillingen. Både av hensyn til medlemmene, arbeidsgiver og den tillitsvalgte selv, er det viktig at det ikke kan stilles spørsmålstegn ved den tillitsvalgtes redelighet når det gjelder avveining mellom egne og fellesskapets interesser.

Forankring og representasjon

Den tillitsvalgte representerer medlemmene og fellesskapet. Som følge av dette må den tillitsvalgte sørge for forankring av sine standpunkt og prioriteringer hos medlemmene i egen organisasjon. Hvis den tillitsvalgte representerer flere organisasjoner, må vedkommende også sørge for forankring i disse organisasjonene. Mest praktisk er at dette gjøres i et medlemsmøte, eller at den tillitsvalgte ber om innspill via mail.

For den tillitsvalgte gjelder de vanlige prinsipper om habilitet. For å unngå å komme i en situasjon hvor det blir stilt spørsmål om den tillitsvalgtes rolle bør den tillitsvalgte trekke seg tilbake i de tilfeller det blir tydelig at han eller hennes personlig interesser blir berørt. Representasjonen løses da ved at en annen tillitsvalgt representerer organisasjonen. Dette for å unngå dobbeltroller både for den tillitsvalgte, og de berørte medlemmene. Den tillitsvalgte bør, på generell basis og særlig i omstillingssaker, samarbeide med de andre organisasjonene. Dette vil gi større tyngde ved forhandlingsbordet og bidra til at arbeidstakerinteressene blir best mulig ivaretatt.

Når omstillingsprosessen er kommet til personalløpet, det vil si på individnivå, vil den tillitsvalgte måtte ivareta sine personlig interesser. Dette blir ikke i rollen som tillitsvalgt, men som vanlig arbeidstaker.

Krev medlemsmøte

For arbeidstakerne blir en omstillingsprosess ofte forbundet med usikkerhet og bekymring. Den tillitsvalgte skal representere medlemmene. I dialogen med medlemmene er det viktig med jevnlige medlemsmøter, hvor medlemmene informeres og gis mulighet for å komme med innspill til den tillitsvalgte om hva som er viktig for dem i den videre prosessen.

Et vedtak fra et medlemsmøte vil gi den tillitsvalgte en annen tyngde ved forhandlingsbordet, blant annet ved henvisning til at alle medlemmene står bak vedtaket.

Engasjer deg

Rollen som tillitsvalgt kan til tider være krevende. Dette gjelder særlig i omstillingsprosesser. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å ha respekt for den som har påtatt seg vervet i den utfordrende situasjonen som en omstilling medfører. Det er derfor viktig å stille på medlemsmøter, bidra med konstruktive innspill og støtte opp om den tillitsvalgte.