Reforhandlede særavtaler i staten

Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene finner du i Statens personalhåndbok på Lovdata.no.
Særavtale om ferie for statsansatte

Den nye særavtalen om ferie for statsansatte er harmonisert med ferielovens bestemmelser.

Ved jobbskifte innad i staten har ansatte tidligere fått overført gjenstående ferie til ny arbeidsgiver ved skifte av jobb. Det gjøres ikke lenger, og praksisen med at feriedager ble overført til ny arbeidsgiver opphørte 31. desember 2017. Feriepenger skal utbetales i sluttoppgjøret og ikke utbetales av den nye arbeidsgiveren. Det kan inngås individuell avtale om at feriepengene skal utbetales i ferieåret, det vil si det året ferien avvikles.

Øvrige endringer er spesifisert i personalmeldingen til særavtalen. (PM 2017/19)

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

Det er noen endringer i avtalen om virkemidler som kan benyttes i forbindelse med omstillinger.

  • Beløpet man kan få dekket til kjøp/salg av bolig er økt fra kr 150 000,- til kr 175 000.
  • Reiseutgifter til dagpendling er økt fra kr 3 000,- pr. måned til kr 3 500,- pr. måned.
  • Ved avtale om lønnsforskudd skal det inngås skriftlig avtale om tilbakebetaling.
  • Sluttvederlag forutsetter mer enn ett års ansettelse i virksomheten som nedbemanner eller flytter.
Særavtale om økonomiske vilkår ved endret arbeidssted

I denne avtalen er satsene for dekning av utgifter til kost og husleie justert i § 3.

Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Satsene for godtgjørelse ved bruk av egen bil på reise er endret i § 6. Tidligere var godtgjørelsen kr 4,10 pr. km. for inntil 10 000 km. i året, og kr 3,45 over 10 000 km. Nå er den på kr 3,90 pr. km. uavhengig av antall kilometer i løpet av kalenderåret.

I § 9 er satsene for dekning av utgifter til kost justert. Når det gjelder utgifter til overnatting etter § 10, så er det gjort endringer ved at det ikke er et tak på beløpet man får dekket. I tillegg er det lagt inn at «Arbeidsgiver må sørge for at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme og tilgjengelige overnattingsmuligheter på stedet.»

Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Satsene for kostgodtgjørelse etter § 8 er endret. Satsene ligger i vedlegg 1 til særavtalen. I tillegg er andelen av satsene man får dekket endret. For reiser fra og med 6 timer og inntil 12 timer tur/retur dekkes 50% av kostsatsen for vedkommende land. Tidligere ble 2/3 dekket.

Paragraf 13 handler om forsikring. I den nye avtalen er det ikke noe tak på hvor mye erstatning man kan få ved skade eller tap av ordinært reisegods til personlig bruk. Tidligere fikk man dekker inntil kr 30 000, eller unntaksvis mer. De øvrige punktene i § 13 er erstattet med en henvisning til særavtalen om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet.