Reforhandlede særavtaler i staten

Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene finner du i Statens personalhåndbok på Lovdata.no.

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen)

Kjernetiden som er fastsatt i fleksitidsavtalen er fra kl. 09 til kl. 14:30 hele året. Dette innebærer at alle ansatte skal være til stede i dette tidsrommet. Under pandemien har denne kjernetiden vært suspendert for å sikre nødvendig fleksibilitet. Siste suspensjon fra kjernetidsbestemmelsen varer til 30. juni 2022 og er ikke videre forlenget. Dette innebærer at kjernetiden gjeninnføres fra og med 1. juli 2022.

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten

Denne særavtalen ble videreført i sin helhet, med tillegget i punkt 12 om at lærlinger og lærekandidater fra 1. august 2021 har rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Medlemmene betaler 2 % av pensjonsgivende inntekt i pensjonspremie. Avtalen gjelder fra 1. mai 2022 til 30. april 2024.

Særavtale om opplærings- og utviklingsmidler (OU)

Avtalen ble videreført i sin helhet uten endringer med varighet fra 1. mai 2022 til 30. april 2024

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret arbeidssted

I denne avtalen er satsene for dekning av utgifter til kost og husleie justert i § 3. For tilfellet der en har skiftet tjenestested, men ikke bopel, er satsen for utgifter til kost justert i § 4 bokstav b. Alle nye satser har virkning fra 1. januar 2022.

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Definisjonen av reise er etter den reviderte avtalen presisert nærmere i § 2. Det følger videre av § 3 nr. 1 at det ut ifra klimahensyn alltid skal vurderes nødvendigheten av en reise før den foretas.

Satsene for godtgjørelse ved bruk av egen bil på reise etter § 6 forhandles årlig og er endret med virkning fra 1. januar 2022. I bestemmelsens punkt 1 er det inntatt en ny setning om at «Muligheten for samkjøring med andre arbeidstakere på samme oppdrag må undersøkes». Godtgjørelsen er nå på kr 4,03 pr. km., uavhengig av antall kilometer i løpet av kalenderåret.

Det fremgår av protokolltilførsel til avtalen at partene i god tid før avtaleperioden utløper 31. desember 2024, vil foreta en helhetlig gjennomgang av godtgjørelsen for bruk av bil. Ved gjennomgangen skal partene se på alternative modeller for beregning av kilometer for ulike typer kjøretøy samt miljø- og klimaaspektet.

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Som for reiseavtalen innenlands, er det inntatt i avtalens § 3 at det ut ifra klimahensyn alltid skal vurderes nødvendigheten av en reise før den foretas. Når det gjelder «Dekning av andre utgifter» etter § 7 er det presisert at slike utgifter må dokumenteres.

Satsene i avtalen forhandles årlig. Satsene for kostgodtgjørelse etter § 8 er endret med virkning fra 1. januar 2022 og finnes i vedlegg 1 til særavtalen.  Etter § 11 om «Reisetid» er det gjort en endring ved at reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag, søn- og helgedager, kompenseres time for time (1:1). Kompensasjonstillegget utover 12 timer er i § 12 justert til kr. 563 pr. døgn.

Av protokolltilførselen til avtalen går det frem at partene er enige om at ECAs satser for utland skal angis i lokal valuta der dette er mulig fra 1. januar 2023.

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Satsene for opphold i polare strøk forhandles hvert år med virkning fra 1. januar. Fra 1. januar 2022 gjelder følgende satser:

  • Polartillegg (unntatt Longyearbyen) kr 151 pr. døgn.
  • Longyearbyen kr 107 pr. døgn.

Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

I denne avtalen er satsene for oppdrag på hverdager, lørdager, helligdager og offentlige høytidsdager justert i § 2. Det fremgår av protokolltilførsel til avtalen at partene frem til 31. desember 2022 vil gjennomgå avtalen med sikte på å klargjøre hva satsene i avtalen er ment å kompensere, omfanget av bruken av avtalen og forholdet til rammeforskriften.

Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

I denne avtalen er satsene for arbeidsgodtgjørelse justert i punkt 3 med virkning fra 1. januar 2022.