Statutter for Rettssikkerhetsprisen

Norges Juristforbunds pris for rettssikkerhet og likhet for loven

Vedtatt av Norges Juristforbunds hovedstyre 12.09.2008
Revidert av Norges Juristforbunds hovedstyre 12.12.19

1. Formålet med prisen

Rettssikkerhetsprisen ble første gang utdelt i 2006. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

2. Innhold og utdeling

Prisen er et diplom og en pengesum som årlig fastsettes av Juristforbundets hovedstyre ifm. budsjettbehandlingen.

Prisen deles ut av en representant for juryen på Rettssikkerhetskonferansen eller ved en annen egnet anledning.

3. Nominasjon og juryering

Nominasjonen av kandidater til Rettssikkerhetsprisen er åpen. Invitasjon til nominering kunngjøres gjennom alle Juristforbundets informasjonskanaler og i utvalgte eksterne medier.

Ingen kan nominere seg selv. Nominasjonene skal begrunnes. Bare nålevende/eksisterende kandidater kan nomineres.

Sekretariatet sørger for en ensartet utredning av de nominerte kandidatene som underlag for juryens arbeid. Prosjektlederen/jurysekretæren legger frem nominasjonslisten og underlaget for juryen minst to uker før jurymøtet.

Hvert jurymedlem plukker ut 1-3 prioriterte kandidater som meldes tilbake til jurysekretæren. Den samlede prioriterte listen legges frem for et jurymøte som beslutter tildelingen. Juryens medlemmer har anledning til å fremme egne kandidater i begge utvelgelsesrunder.

Juryen utarbeider selv en begrunnelse for tildelingen.

Ett av jurymedlemmene eller jurysekretæren varsler årets vinner og den/de som har nominert vedkommende i forkant av offentliggjøringen. Prisvinneren kunngjøres offentlig i forkant av tildelingen.

4. Jury og administrasjon

Juryen for Rettssikkerhetsprisen er uavhengig av Juristforbundets hovedstyre. Den består av fem personer som selv velger sin leder for hvert år. Medlemmene skal fortrinnsvis sitte fire år av gangen, slik at 1-2 medlemmer skiftes ut hvert år.

Jurymedlemmene bør representere juridiske fagmiljøer, justispolitiske miljøer, miljøer som er engasjert i rettssikkerhet/menneskerettigheter og norsk samfunnsliv for øvrig. Spredning i kjønn, alder og geografisk tilhold bør tilstrebes. Medlemmer av Juristforbundets hovedstyre og ansatte i Juristforbundet, samt aktive partipolitikere, kan ikke sitte i juryen.

Juryen oppnevnes av hovedstyret etter innstilling fra sekretariatet. Sekretariatet legger frem forslag til jurykandidater for hovedstyret, som prioriterer kandidatene, evt. legger til egne forslag. Sekretariatet forespør de prioriterte kandidatene før det legger frem sin endelige innstilling for hovedstyret.

Sekretariatet stiller til rådighet en medarbeider som jurysekretær.

5. Økonomi

Rettssikkerhetsprisen med tilhørende administrasjonskostnader finansieres over Juristforbundets driftsbudsjett.

6. Endring av statuttene

Disse statuttene kan endres av Juristforbundets hovedstyre. Rettssikkerhetsprisen kan avvikles etter vedtak i Juristforbundets hovedstyre.