Retningslinjer for oppnevning av deltakere til fagutvalg

Hovedstyret kan blant medlemmene oppnevne fagutvalg til å avgi uttalelser i lovsaker, forberede saker for styret eller ta opp saker av eget tiltak.

Oppnevningen gjelder inntil videre, under forutsetning av at utvalgsmedlemmet har ordinær stilling. Når medlemmet fratrer ordinær stilling, fratrer det også fagutvalget.

Ved oppnevningen skal det legges vekt på å oppnå en rimelig fordeling basert på geografi, arbeidssted og kjønn.

Ved oppnevning skal sekretariatet så vidt mulig gå frem som beskrevet i punktene 1 - 5 nedenfor. Denne fremgangsmåte skal også benyttes ved oppnevnelse av medlemmer til andre verv og oppdrag så langt den passer.

Sekretariatet kan fravike fremgangsmåten dersom oppnevnelsen haster, eller dersom det av andre særlige omstendigheter ikke anses hensiktsmessig å følge denne.

1.

Sekretariatet skal påse at alle foreningens medlemmer gis anledning til å melde sin interesse for deltakelse i aktuelle utvalg, eller fremsette forslag om andre kandidater.

2.

Sekretariatet skal sørge for at det sendes ut e-post til samtlige medlemmer med opplysninger om hvilke verv som skal besettes, og med oppfordring om å melde interesse for deltakelse eller foreslå kandidater. Fristen bør normalt ikke være kortere enn 14 dager.

3.

Medlemmer med interesse for og kompetanse innen fagfeltet, kan søke vervet i det aktuelle fagutvalg.

Medlemmer som foreslår andre kandidater skal oppfordres til å gi en kortfattet begrunnelse for forslaget.

4.

Dersom det etter fristens utløp ikke er innkommet forslag til kandidater, bestemmer sekretariatet den videre fremgangsmåte for innhenting av kandidater.

5.

Når det foreligger en eller flere aktuelle kandidater til et verv, presenteres disse skriftlig for styret som godkjenner kandidatene. Sekretariatet kontakter kandidatene etter at de er godkjent av styret.