Retningslinjer for Juristforbundets fagutvalg

Disse retningslinjene gjelder fagutvalgenes behandling av høringssaker vedrørende lovforslag og forskrifter samt behandlingen av andre saker som behandles av utvalgene av eget tiltak eller gjennom henvendelser fra Hovedstyret. Det er utarbeidet egne retningslinjer for oppnevning av deltakere til fagutvalgene.

1. Oppnevning av fagutvalg

Sekretariatet har ansvaret for å organisere faste fagutvalg. Deltakere i utvalgene oppnevnes av Hovedstyret i samsvar med vedtatte retningslinjer. Oppnevningen gjelder inntil videre, under forutsetning av at utvalgsmedlemmet har ordinær stilling. Når medlemmet fratrer ordinær stilling, fratrer det også fagutvalget. Alle utvalg skal ha en leder som utpekes av deltakerne i det enkelte utvalg.  

2. Oversendelse av høringssaker

Høringssaker oversendes de enkelte utvalg fra sekretariat i henhold til gjeldende retningslinjer for høringsarbeid i Juristforbundet. 

Hovedstyret har besluttet at det skal avgis høringsuttalelser innen følgende fagområder:

  • Forvaltningsrett (taushetsplikt, offentlighet)
  • Arbeidsrett (tjenestemannsrett)
  • Personvern
  • Rettsapparatet (domstoler, advokatvirksomhet, straffeprosess, sivilprosess, politi og påtalemyndighet)
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Alle former for diskriminering

Når utvalgene skal velge hvilke høringssaker det skal gis uttalelse i, vil det være naturlig legge å vekt på om forslaget reiser spørsmål av betydning for rettssikkerheten.

3. Høringsuttalelsene

Fagutvalgenes høringsuttalelser legges frem for hovedstyret til godkjenning. Styrebehandlingen begrenses til spørsmålet JA/NEI og kan skje elektronisk. Høringssvar sendes på vegne av Juristforbundet og undertegnes av presidenten og leder av fagutvalget. Det skal fremgå av høringssvaret hvem som har utarbeidet høringssvaret, dvs. hvem som er med i fagutvalget.

Utvalgets leder er ansvarlig for organisering av arbeidet innad i fagutvalget samt for utsendelse av høringsuttalelser.

Det kan være aktuelt at saken behandles av Hovedstyret, særlig hvis en høringssak reiser spørsmål av stor prinsipiell betydning, eller angår forhold som er av grunnleggende betydning for rettssikkerheten. Sekretariatet vil i så fall gi det aktuelle fagutvalget beskjed om at saken skal styrebehandles, og herunder avklare om utvalget skal utarbeide et forslag til uttalelse eller gi synspunkter på aktuelle problemstillinger mv.

Utvalgene bør for sin del gjøre sekretariatet oppmerksom på problemstillinger som kan være egnet for behandling av styret.

Hver enkelt høringsuttalelse vil bli gjort allment tilgjengelige på hjemmesidene til Juristforbundet.

4. Faglig forum

Fagutvalgene kan ta opp saker av eget tiltak eller bli bedt om å avgi uttalelse om saker som behandles av Hovedstyret. Fagutvalgene vil da ha funksjon som et faglig forum i foreningen.

5. Annet rettspolitisk arbeid

Hovedstyret vil oppfordre medlemmene i utvalgene til å delta offentlig med faglige og rettspolitiske synspunkter. Utvalgsmedlemmene må være oppmerksom på at en i så fall deltar på egne vegne og ikke som representant for Juristforbundet.

Dersom fagutvalget mener det er behov for regelendringer eller nye regler, bør det vurderes å fremsette forslag om dette gjennom sekretariatet. Det vil her være naturlig å drøfte dette med sekretariatet for å avklare om saken først bør behandles av Hovedstyret.

6. Utgifter ved utvalgsarbeid

Utvalgene mottar et fast beløp hvert år til dekning av utgifter i forbindelse med minst ett utvalgsmøte og andre planlagte aktiviteter. Beløpet fastsettes av Dommerforeningens styre på styremøtet i [januar] etter innspill om behov fra utvalgene. Ubenyttet beløp overføres til neste år. Innspill fra utvalgene til neste års tildeling må foreligge senest 1. desember.

Utover dette kan utvalgene søke om midler til enkeltprosjekter, herunder til dekning av reise - og oppholdsutgifter i forbindelse med utenlandsaktiviteter. Begrunnet søknad med en kort beskrivelse av tiltaket, og hva det vil koste sendes på e-post til styresekretæren.

 

Rev. 2020