Fagutvalget for strafferett og straffeprosess - JF-D

Utvalget arbeider med høringsuttalelser innen strafferett og straffeprosess. Ellers bistår utvalget på forespørsel eller eget initiativ Dommerforeningens styre i andre saker som gjelder disse fagområdene.
Leder:
Cathrine Fossen
Eidsivating lagmannsrett - Dommere
Styremedlemmer:
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Sandvika
Anette Isachsen Kræmer
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Jørn-Lasse F. Refsnes
Sogn og Fjordane tingrett - Dommere, rettssted Førde
Johan Kristian Øydegard
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Hønefoss
Jarle Golten Smørdal
Gulating lagmannsrett
Aina Mee Ertzeid
Oslo tingrett - Dommere, rettssted Oslo