Fagutvalget for sivilprosess - JF-D

Utvalget arbeider med høringsuttalelser innen sivilprosess. Ellers bistår utvalget på forespørsel eller eget initiativ Dommerforeningens styre i andre saker som gjelder dette fagområdet.
Leder:
Jannecke Tobiassen
Follo og Nordre Østfold tingrett - Dommere, rettssted Ski
Styremedlemmer:
Eivind Pundsnes
Gulating lagmannsrett - Dommere
Frostating lagmannsrett - Dommere
Stig Gunleiksrud
Romerike og Glåmdal tingrett - Dommere, rettssted Lillestrøm
Bjørn Eirik Hansen
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Katinka Mahieu
Oslo tingrett
Buskerud tingrett - Dommere, rettssted Drammen