Fagutvalg for offentlig rett - JF-D

Fagutvalget for offentlig rett bistår Dommerforeningens styre i offentligrettslige spørsmål. I den forbindelse deltar fagutvalget i arbeidsgrupper og skriver utredninger om spørsmål som forelegges fra styret. Fagutvalget mottar mange høringssaker og avgir enkelte høringsuttalelser i eget navn. Fagutvalget kan også bistå styret i å skrive høringsuttalelse fra Dommerforeningen.
Leder:
Borgarting lagmannsrett
Styremedlemmer:
Bjørn Oddmar Berg
Frostating lagmannsrett
Norges Høyesterett - Dommere
Ola Rambjør Heide
Eidsivating lagmannsrett
Øistein Langbakk
Agder lagmannsrett
Ingebjørg Tønnessen
Oslo tingrett