Fagutvalg for menneskerettigheter - JF-D

Fagutvalget for menneskerettigheter arbeider på eget initiativ og på forespørsler med høringsuttalelser. Utvalget deltar i offentlige debatter og har bl.a. fremmet forslag til endringer i Grunnloven under grunnlovsreformen i 2014.

Medlemmene bidrar med kurs og undervisning om emnet, både i Norge og utenlands. Utvalget har tradisjonelt engasjert seg i menneskerettigheter også på et internasjonalt nivå, i samarbeid med norske myndigheter og med Den Internasjonale Dommerunion (IAJ). I tillegg bruker utvalget mye tid på et prosjekt i Guatemala som gjelder dommeres uavhengighet, kampen mot straffrihet og urfolks tilgang til rettssystemet. Prosjektet er finansiert av den norske ambassaden i Guatemala og går over fem år fra 2014.

Leder:
Gulating lagmannsrett - Dommere
Styremedlemmer:
Frode Elgesem
Borgarting lagmannsrett
Ingvild Hornburg
Oslo tingrett - Dommere, rettssted Oslo
Gisle Alexander Johnson
Agder lagmannsrett - Dommere
Åsne Julsrud
Oslo tingrett - Dommere, rettssted Oslo
Erland Flaterud
Oslo tingrett
Thom Arne Hellerslia
Norges Høyesterett - Dommere
Monica Furustøl
Sør-Rogaland tingrett - Dommere, rettssted Stavanger