MedieGRUPPEN - JF-D

Mediegruppen består av dommere som spesielt har påtatt seg å være tilgjengelige for journalister som ønsker kontakt med dommere. De kan bistå mediene når det er behov for uttalelser eller forklaringer fra en dommer. Utgangspunktet er et ønske om å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene hos allmennheten.

Medlemmene av dommernes mediegruppe uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller noen andre dommere, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger.

Dommerne og mediene - rettelse

Etter utgivelsen av håndboken om dommerne og mediene, er utvalget blitt oppmerksom på en uriktig fremstilling av retten til utskrift av rettsavgjørelser i sivile saker, se håndboka kapittel 8, sidene 34-35. Utvalget vil derfor presisere:

I sivile saker gir tvistemålsloven § 135 annet ledd som hovedregel enhver rett til å kreve utskrift av en rettsavgjørelse i en bestemt sak så langt som det ikke gjelder forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen. Denne retten er ikke tidsbegrenset. Dersom det gjelder forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen, kan det kreves innsyn i avgjørelsens slutning, forutsatt at avgjørelsen ikke er eldre enn fem år.

 

Koordinator:
Yngve Brox: yngve.brox@domstol.no
Seksjonsjef kommunikasjon, HRK-avdelingen Domstoladministrasjonen

Styremedlemmer:
Ragnar Lindefjeld
Oslo tingrett
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Brekstad
Susann Funderud Skogvang
Hålogaland lagmannsrett - Dommere
Ina Elisabeth Strømstad
Oslo tingrett
Rune Bård Hansen
Agder lagmannsrett
Espen Skjerven
Sør-Rogaland tingrett - Dommere, rettssted Sandnes