Fagutvalg for IKT-spørsmål - JF-D

Dommerforeningens styre har oppnevnt et eget IKT-fagutvalg for å støtte løsning og gjennomføring av virksomhetskritiske IKT-oppgaver.

Dommerforeningens styre godkjente 10. oktober 2016 en overordnet strategi på IKT-området. Bakgrunnen er bl.a. at sentrale og virksomhetskritiske funksjoner for domstolene i betydelig grad er knyttet opp mot IKT-systemer. En betydelig del av domstolenes tildelte ressurser går med til utvikling og drift av IKT-systemer. Dommerforeningen ønsker en aktiv rolle i prosesser som angår utforming, drift og endring i domstolenes IKT-systemer – særlig når slike prosesser angår dommernes arbeidssituasjon.

Leder:
Kjetil Myhrvold
Gulating lagmannsrett - Dommere
Styremedlemmer:
Hordaland tingrett - Dommere, rettssted Bergen
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Anne-Lene Åvangen Hødnebø
Oslo tingrett - Dommere, rettssted Oslo
Frode Hanssen
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Trondheim