Arbeidsrettslige temaer II

Foto: iStock.com/Cecilie_Arcurs

Mange lover og andre bestemmelser regulerer arbeidstakernes rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Kurset er en oppfølging av det innledende kurset «Arbeidsrettslige temaer I».

Tid
Start: 28.10 kl. 10:30
Slutt: 29.10 kl. 13:45
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
06.09 kl. 15:00

Vi vil gå gjennom sentrale temaer innen arbeidsretten som lojalitetsprinsippet, tillit, oppfølgning av sykmeldte, praktiske forhold rundt mobbing, personvern og varslingsreglene.  

Vi vil særlig se på:

  • Gjennomgang av aktuelle lover og arbeidsrettslige rettsregler og prinsipper
  • Tillitsvalgtes rolle i de enkelte sakene
  • Lederansvaret


Kurset er tilpasset tillitsvalgte og ledere i alle sektorer. Det er reservert plasser for ledere på dette kurset. Det er ikke noe vilkår for deltagelse at man har deltatt på kurs i «Arbeidsrettslige temaer I»

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og seneste to uker før kursstart.

Kursnummer 2021660