26
JAN15
Aktuelt
Akademikerne: - Viktig å redusere langvarig bruk av midlertidige stillinger
Stortinget kan ikke bare åpne for mer, kortvarig midlertidig tilsetting når de nå skal vedta ny lovgivning. Skal det være aktuelt må man også begrense den langvarige midlertidigheten. Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting her i landet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.
Les mer
23
JAN15
Aktuelt
1 års vikariat i Juristforbundets sekretariat
Har du lyst til å jobbe i Juristforbundets sekretariat?
Har du erfaring fra og interesse for rollen som tillitsvalgt?
Har du kunnskap om kollektive avtaler og regelverk?
Er du god på kommunikasjon, samarbeid og service?
Les mer
23
JAN15
Aktuelt
Akademikerne og Juristforbundet deltar ikke i den politiske streiken 28. januar
– Jeg er sterk motstander av arbeidsminister Robert Erikssons forslag til nye og mer fleksible arbeidstidsbestemmelser og fjerningen av fagforeningenes vetorett. Organisasjonene bidrar til å finne løsninger som ivaretar virksomhetenes behov for å skape verdier og organisere arbeidet på en effektiv måte, sier president i Juristforbundet Curt A. Lier.
Les mer
20
JAN15
Aktuelt
Banebrytende masteroppgave om barns rettssikkerhet
Kirsten Kolstad Kvalø mottok Juristforbundets mastergradsstipend i 2014. Nå har hun levert oppgaven «Å ha rett eller å få rett. Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon?»
Les mer
29
JAN15
Hva skjer
Barne- og ungdomsdomstol – er tiden inne?
Spennende fagdag og debatt med bl.a. Trine Skei Grande og Inga Marte Thorkildsen: Er tiden inne for å etablere en barne- og ungdomsdomstol?
29.01.2015 - 12:00
29.01.2015 - 17:30
Les mer
19
JAN15
Aktuelt
Medlemsundersøkelsen 2014: Hvorfor være medlem?
Hva er grunnen til at jurister velger medlemskap i Juristforbundet? 4612 av de yrkesaktive medlemmene har svart på medlemsundersøkelsen 2014, og gir et tydelig bilde av hva de forventer av forbundet.
Les mer
19
JAN15
Aktuelt
Nytt styre i Juristforbundet – Student
Juristforbundet – Student har nylig hatt årsmøte med valg av nytt styre. Seksjonsstyret har representanter fra de tre masterutdanningene ved UiT, UiB og UiO , og nytt av året er at bachelorstudentene også er representert i styret. Daniella Rivera fra Universitetet i Oslo er valgt til ny leder.
Les mer
19
JAN15
Aktuelt
Protesterer mot prosessen rundt overføring av skatteoppkreverfunksjonen
Finansdepartementet satte i desember ned et utvalg som «skal legge til rette for en smidig og forutsigbar håndtering av de arbeidsrettslige konsekvensene av overføringen fra kommunene til Skatteetaten». – Feil tidspunkt og dårlig ressursbruk, sier Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
15
JAN15
Aktuelt
Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene
Et utvalg nedsatt av Advokatforeningen, Juristforbundet – Dommerforeningen, Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten har lagt fram retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene. Retningslinjene omfatter utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker. Innstillingen ble avgitt 6. oktober 2014.
Les mer
11
FEB15
Hva skjer
Inntektspolitisk konferanse
Samarbeidet mellom myndigheter, abeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har fått mye av æren for verdens beste velferd, høy produktivitet og lav arbeidsløshet. Men er den norske modellen godt nok tilpasset det nye arbeidslivet, og hvilken rolle har modellen i produktivitetsutviklingen?
11.02.2015 - 09:00
11.02.2015 - 12:00
Les mer
09
JAN15
Aktuelt
Svar på lønnsundersøkelsen – test kalkulatoren
Juristforbundets lønnsundersøkelse er nå sendt ut til alle medlemmer i jobb. Vi oppfordrer alle til å svare! Lønnsstatistikken og lønnskalkulatoren er blant Juristforbundet aller mest etterspurte tilbud.
Les mer
08
JAN15
Aktuelt
Frihet i arbeidet - motivasjon og mestring eller stress og plage?
Vanligvis har frihet og høy grad av kontroll i arbeidet blitt sett på som et gode og en kilde til motivasjon og trivsel. Men kan det tenkes at mye frihet og selvledelse kan være en belastning for arbeidstakere? Forskere ved IRIS undersøker dette i et prosjekt finansiert av Sykefraværsprogrammet i Forskningsrådet. Nå skal de intervjue sykmeldte.
Les mer
07
JAN15
Meninger
Nei til alminnelig bevæpning av norsk politi
I sommer opplevde vi at internasjonal terror kom nærmere Norge. Vi ble orientert av Politiets sikkerhetstjeneste og Regjeringen om at det forelå en klar og spesifikk trussel rettet mot oss. På denne bakgrunn ble politiet satt i høyeste beredskap, noe som naturlig nok betød at alminnelige politifolk gikk bevæpnet til trusselen ble avblåst.
Les mer
07
JAN15
Aktuelt
Akademikerne deltar ikke i den politiske streiken
Akademikerne og deres medlemsforeninger kommer ikke til å delta i den politiske streiken som LO, YS og Unio har varslet den 28. januar mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no