25
MAR15
Aktuelt
Endringer i politiloven – nærpolitireformen
Tirsdag 24. mars deltok Juristforbundet på Justiskomiteens høring om nærpolitireformen.
Les mer
25
MAR15
Aktuelt
Endringer i arbeidsmiljøloven
Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget avga i går sine innstillinger til endringer av arbeidsmiljøloven for bl.a. midlertidig tilsetting, arbeidstid og aldergrenser. Regjeringens forslag ble noe endret etter en avtale 12. mars mellom samarbeidspartiene H, FrP, V og KrF.
Les mer
24
MAR15
Aktuelt
Pensjon: Tid for hybrid
Dagens Næringsliv skriver 17.03.2015 om at mange bedrifter skroter sin ytelsesordning og går over på innskuddspensjon. Akademikerne mener at hybrid pensjon er et godt alternativ til dagens ytelsesordninger og på mange måter bedre enn innskuddspensjon.
Les mer
24
MAR15
Aktuelt
Juristforbundet coacher jusstudenter i forhandling
ELSA Norge holder forhandlingskonkurranse for jusstudenter. Vinnerlaget går til den internasjonale finalen i Dublin. Målet er å lære kommende jurister god forhandlingsteknikk gjennom å konkurrere. Juristforbundet stiller som faglig samarbeidspartner med dommer, coach og lagledelse i den internasjonale finalen.
Les mer
23
MAR15
Aktuelt
Dommernes støttefond 2015
Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste. Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap.
Les mer
23
MAR15
Aktuelt
Hva er viktige kriterier for å få jobb?
Det kan være viktig å ha mer enn selve utdanningen på CV-en når man søker jobb. Vi har spurt de nyutdannede juristene hvor stor betydning en rekke kriterier hadde for at de fikk den første jobben.
Les mer
23
MAR15
Aktuelt
Tid for masteroppgave eller praksis?
Juristforbundet formidler skriveplasser for studenter i privat og offentlig sektor. En skriveplass gir deg mulighet til å sitte i et etablert fagmiljømiljø med jurister/advokater, og du får tilgang til faglig veiledning. Mange tilbyr også stipendordninger for jusstudenter.
Les mer
23
MAR15
Aktuelt
Forslag til ny advokatlov
NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet – Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

Advokatlovutvalget overleverte sin utredning til Justisdepartementet den 19. mars.
Les mer
23
MAR15
Aktuelt
Juristforbundet på FNs Kvinnekonferanse i New York
Hvor står vi 20 år etter den historiske Kvinnekonferansen i Beijing i 1995? Juristforbundets president Curt A. Lier fulgte den offisielle norske delegasjonen på FNs kvinnekonferanse, mens Susanne Eliassen fra hovedstyret deltok på andre fagarrangementer.
Les mer
23
MAR15
Aktuelt
Nye KOFA-medlemmer søkes fra 1. juli 2015
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) søker høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser.
Les mer
20
MAR15
Aktuelt
Regjeringen foreslår større kommuner med flere oppgaver
- Forslagene fra regjeringen om å overføre flere oppgaver til kommunene er godt, men forutsetter en styrking av fagmiljøene, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.
Les mer
19
MAR15
Aktuelt
På høy tid med ny advokatlov!
Advokatlovutvalget har overlevert sin utredning til Justisdepartementet i dag. Forslaget til ny lov er, så langt Juristforbundet har fått innsikt i, et solid grunnlag for den kommende høringsprosessen og senere politisk behandling. Nå som "rettsrådsmonopolet" foreslås opphevet, er det utrolig viktig å få lovbeskyttet tittelen jurist. Etter forslaget kan alle yte rettslig bistand, og da blir beskyttelse av tittelen en viktig rettssikkerhetsgaranti for det rettssøkende publikum.
Les mer
10
MAR15
Aktuelt
Lønnsstatistikken for 2014 er klar!
I Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2014 har nærmere 7000 jurister og advokater i ansettelsesforhold besvart spørsmål om egen lønn og arbeidssituasjon.
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no