Fagutvalget for strafferett og straffeprosess - JF-D

Utvalget arbeider med høringsuttalelser innen strafferett og straffeprosess. Ellers bistår utvalget på forespørsel eller eget initiativ Dommerforeningens styre i andre saker som gjelder disse fagområdene.
Leder:
Hans-Petter Jahre
Borgarting lagmannsrett
Styremedlemmer:
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Sandvika
Elisabeth Ramstad
Oslo tingrett
Anette Isachsen Kræmer
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Jørn-Lasse F. Refsnes
Sogn og Fjordane tingrett - Dommere, rettssted Førde
Cathrine Fossen
Vestre Innlandet tingrett - Dommere, rettssted Gjøvik
Johan Kristian Øydegard
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Hønefoss
Jarle Golten Smørdal
Gulating lagmannsrett