Menneskerettighetsutvalget - JF-D

Fagutvalget for menneskerettigheter arbeider på eget initiativ og på forespørsler med høringsuttalelser. Utvalget deltar i offentlige debatter og har bl.a. fremmet forslag til endringer i Grunnloven under grunnlovsreformen i 2014. Medlemmene bidrar med kurs og undervisning om emnet, både i Norge og utenlands. Utvalget har tradisjonelt engasjert seg i menneskerettigheter også på et internasjonalt nivå, i samarbeid med norske myndigheter og med Den Internasjonale Dommerunion (IAJ). I tillegg bruker utvalget mye tid på et prosjekt i Guatemala som gjelder dommeres uavhengighet, kampen mot straffrihet og urfolks tilgang til rettssystemet. Prosjektet er finansiert av den norske ambassaden i Guatemala og går over fem år fra 2014.
Leder:
Elizabeth Baumann
Borgarting lagmannsrett
Styremedlemmer:
Frode Elgesem
Borgarting lagmannsrett
Åsne Julsrud
Oslo tingrett
Heidi Heggdal
Oslo tingrett
Thom Arne Hellerslia
Borgarting lagmannsrett
Erland Flaterud
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Finn-Arne Selfors
Indre Finnmark tingrett